กอช. คืออะไร

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิกและเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญให้แก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

 

ผู้มีสิทธิ์เป็นสมาชิก กอช.

- สัญชาติไทย

- อายุ 15 – 60 ปี

- ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง

- ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน เช่น นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับแท็กซี่ พ่อบ้าน แม่บ้าน บุคคลรัฐจ้างทั่วไป

 

เงินสมทบจากรัฐบาล

- อายุ 15-30 ปี ได้เงินสมทบจากรัฐบาล 50% ของเงินสะสม ได้รับเงินสมทบสูงสุด 600 บาทต่อปี

- อายุ 31-50 ปี ได้เงินสมทบจากรัฐบาล 80% ของเงินสะสม ได้รับเงินสมทบสูงสุด 960 บาทต่อปี

- 51 ปีขึ้นไป ได้เงินสมทบจากรัฐบาล 100% ของเงินสะสม ได้รับเงินสมทบสูงสุด 1,200 บาทต่อปี

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก กอช.

การส่งเงินสะสมของสมาชิกจะต้องสะสมไม่น้อยกว่า 50 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินกว่า 13,200 บาทต่อปี เมื่อสมาชิกส่งเงินสะสมรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ภายในสิ้นเดือนถัดไป

 

รัฐบาลจะค้ำประกันผลตอบแทนให้กับสมาชิก กอช. ทุกคน

โดยคำนวนอัตราผลประโยชน์ให้ไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารพาณิชย์ใหญ่อีก 5 แห่ง

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

- สำเนาหน้าสมุดคู่ฝาก (ถ้ามี)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

Call Center 0 2555 0555


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน