เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส เพิ่มรัก2 12/10

ที่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

1.

ชื่อผลิตภัณฑ์

ธกส เพิ่มรัก2 12/10

2.

ประเภทผลิตภัณฑ์

เป็นกรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิต เพื่อการคุ้มครองชีวิตและออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา

3.

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

เปิดรับฝากฯ ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

4.

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างหลักประกันและวินัยการออมอย่างมีแบบแผน แก่เกษตรกรและครอบครัว เป็นภูมิคุ้มกันและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

- ส่งชำระล่วงหน้าตั้งแต่  6 เดือนขึ้นไป รับส่วนลดเงินสดร้อยละ 4

- สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

5.

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ

- เป็นเกษตรกรหรือครอบครัวเกษตรกร
- อายุ 20-60 ปีบริบูรณ์
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

6.

ระยะเวลาให้ความคุ้มครอง

คุ้มครองตั้งแต่วันที่ธนาคารระบุวันเริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์ มีระยะเวลาการส่งฝาก 10 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 12 ปี เมื่อครบกำหนดผู้ฝากจะได้เงินครบกำหนดพร้อมเงินสมนาคุณ 8 เท่าของจำนวนเงินฝากสงเคราะห์ที่ส่งฝากรายเดือน

7.

อัตราเงินฝากสงเคราะห์ขั้นต่ำและสูงสุด

- อัตราเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตขั้นต่ำสุด สำหรับผู้ฝากฯ ที่ส่งฝากเดือนละ 300 บาท  เท่ากับ 3,600 บาท / ปี ต่อวงเงินคุ้มครอง ประมาณ 36,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับเพศ และอายุขณะขอฝากฯ

- อัตราเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตขั้นสูงสุด  สำหรับผู้ฝากฯ ที่
 ส่งฝากเดือนละ 1,000 บาท  เท่ากับ 12,000 บาท / ปี ต่อวงเงินคุ้มครองประมาณ 120,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับเพศ และอายุขณะขอฝากฯ

8.

อัตราเงินฝากสงเคราะห์

- อัตราเงินฝากสงเคราะห์เป็นจำนวนเต็มร้อย ตั้งแต่  300 - 1,000 บาทต่อเดือน 

9.

วงเงินคุ้มครอง

ผู้ฝากฯ สามารถมีได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยมีจำนวนเงินทุนสงเคราะห์คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย  (ไม่นับรวม เพิ่มรัก 12/10)

10.

ความคุ้มครอง (หลัก)

กรณีมีชีวิตอยู่:

- เมื่อครบกำหนดกรมธรรม์ รับ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์ พร้อมเงินสมนาคุณ 8 เท่าของจำนวนเงินที่ส่งฝากรายเดือน

กรณีเสียชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์:

- เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยรับ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์

- เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ รับเพิ่มอีก 100% ของเงินทุนสงเคราะห์

11.

ความคุ้มครอง (พิเศษ)

1. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะได้รับสิทธิพิเศษ ไม่ต้องส่งเงินฝากสงเคราะห์ โดยยังคงได้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

2. ได้รับชดเชยรายได้รายวันตามจำนวนเงินที่ส่งฝากรายเดือน กรณีนอนพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุสูงสุด 30 วันต่อปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปยังปีกรมธรรม์ถัดไปได้

3. คุ้มครองสูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบันทึกแนบท้ายกรมธรรม์

 

ทั้งนี้ ความคุ้มครองข้อ 2 และ 3 ข้างต้นจะสิ้นสุดทันทีกรณีกรมธรรม์ขาดผลบังคับจากการขาดส่งเงินฝากสงเคราะห์หรือพิสูจน์พบข้อเท็จจริงการขอรับความคุ้มครองไม่เป็นไปตามที่กำหนด

12.

ระยะเวลารอคอย

กรมธรรม์มีผลบังคับโดยสมบูรณ์หลังจากระยะเวลารอคอย 180 วัน

13.

ระยะเวลาบอกล้างสัญญา

ธนาคารมีสิทธิโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญา หรือบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี

14.

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 

1. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
2. ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. เสียชีวิตจากกรณีเจ็บป่วยภายในกำหนดระยะเวลารอคอย 180 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ยกเว้นการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
4. การเสียชีวิตของผู้ฝากเงิน ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากสาเหตุต่อไปนี้
   - สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม)  การรุกราน/ การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อความไม่สงบหรือการต่อต้านรัฐบาล การนัดหยุดงานหรือการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย

   - การกระทำความผิดทางอาญา โดยเจตนาหรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม เพราะการกระทำผิดทางอาญานั้น
   - ขณะที่ผู้ฝากเงินสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารตำรวจ หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติการสงครามหรือเยี่ยงสงครามในกรณีปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน
5. ข้อยกเว้นความคุ้มครองอุบัติเหตุ 
    - การมีครรภ์หรือการให้กำเนิดเด็กหรือการแท้งบุตร
    - การดำน้ำ การถูกสัตว์ทำร้ายหรือการเข้าป่าล่าสัตว์

    - การทำการแข่งขันหรือการพนันขันต่อทุกชนิด รวมทั้งการแสดงหรือการเล่นผาดโผน

    - การโดยสารยานพาหนะใดๆ ที่มิได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตเพื่อการโดยสาร

    - การถูกฆ่าหรือทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
    - การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
    - การกระทำของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ
    - การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรคหรือบาดทะยักหรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุ
    - การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุ
    - อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง
    - การเสียชีวิตซึ่งเป็นผลโดยตรงจากสาเหตุของข้อ

1-4 ข้างต้น  โดยธนาคารจะจ่ายคืนเงินฝากสงเคราะห์ที่ได้รับชำระไว้แล้วทั้งหมดให้แก่ผู้รับประโยชน์

15.

การส่งใบแจ้งชำระงวดถัดไป
(ตามรอบกรมธรรม์ 1 เดือน /
3 เดือน / 6 เดือน / 12 เดือน)

- ธนาคารจัดส่งใบแจ้งชำระ งวดถัดไป ทางไปรษณีย์ ล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนถึงวันครบกำหนด (เฉพาะผู้ที่ส่งฝากราย 12 เดือนเท่านั้น)

- ธนาคารส่งข้อความแจ้งเตือน SMS ครั้งที่ 1 ก่อนวันครบกำหนดชำระงวดถัดไป 7 วัน และครั้งที่ 2 ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน

16.

รูปแบบการชำระ

 

1. หักบัญชีตามที่ระบุในใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์ โดยนำเงินเต็มจำนวนที่กำหนดตามงวดส่งชำระเข้าบัญชีของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ตามที่ระบุในใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์

2. ชำระเป็นเงินสด โดยติดต่อเคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ เพื่อส่งชำระภายในวันที่ครบกำหนด หรือภายในระยะเวลาผ่อนผัน 2 เดือน นับจากวันที่ครบกำหนด

3. การชำระล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาผ่อนผัน 2 เดือน  มีผลให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับและความคุ้มครองสิ้นสุดทันที

17.

การต่ออายุกรมธรรม์กรณีขาดผลบังคับ

หากกรมธรรม์ขาดผลบังคับสามารถขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์ได้ภายใน 5 ปี

18.

เอกสารประกอบใบคำขอฝาก

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรอง

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อหักบัญชีส่งฝาก

19.

การเวนคืนกรมธรรม์

ผู้ฝากเงินสงเคราะห์ที่ขอยกเลิกกรมธรรม์  จะได้รับเงินสดตามมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ในปีกรมธรรม์นั้นๆ ตามตารางท้ายกรมธรรม์ โดยติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

20.

การรับเงินตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จ

ผู้ฝากเงินสงเคราะห์จะได้รับเงินมูลค่าใช้เงินสำเร็จในกรณีกรมธรรม์ขาดผลบังคับแล้ว เสียชีวิต หรือครบกำหนดสัญญา ซึ่งอ้างอิงจากการคำนวณและอัตราตามตารางท้ายกรมธรรม์ โดยติดต่อรับเงินได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

21.

ส่วนงานที่รับผิดชอบ/
เบอร์โทรศัพท์

0-2558-6555 หรือ 0-2555-0555

ต่อ สำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต 8027-8033 ,8046 – 8047 ,6502 -6507

 


กลับสู่ด้านบน