เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส ทวีรัก 99

ที่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

1.

ชื่อผลิตภัณฑ์

ธกส ทวีรัก 99

2.

ประเภทผลิตภัณฑ์

กรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตรายบุคคล เพื่อการคุ้มครองชีวิตตลอดชีพถึงอายุ 99 ปีบริบูรณ์

3.

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

เปิดรับฝากฯ ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2560 ? ปัจจุบัน

4.

วัตถุประสงค์

- เพื่อจูงใจเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรยุคใหม่หรือกลุ่มที่อายุน้อย มาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ มากยิ่งขึ้น และมีภาระจ่ายเงินสงเคราะห์ลดลง

- เพื่อให้สมาชิกปัจจุบันยังคงสภาพการเป็นสมาชิกมากยิ่งขึ้น

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.

5.

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ

- สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.

- เกษตรกรหรือครอบครัวเกษตรกร

- อายุ 20 ? 60 ปีบริบูรณ์

- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์? อวัยวะครบถ้วนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ

6.

ระยะเวลาให้ความคุ้มครอง

คุ้มครองตลอดชีพ ตั้งแต่วันที่วันที่ธนาคารระบุวันเริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์? ถึงวันที่ผู้ฝากเงินสงเคราะห์อายุครบ 99 ปีบริบูรณ์ และสถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ

7.

อัตราเงินฝากสงเคราะห์ขั้นต่ำและสูงสุด

- อัตราเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตขั้นต่ำสุด สำหรับผู้ฝากฯ ที่มี
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ?เท่ากับ 1,120 บาท / ปี ต่อวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท

- อัตราเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตขั้นสูงสุด ?สำหรับผู้ฝากฯ ที่มี
?อายุ 60 ปีบริบูรณ์ ?เท่ากับ 4,630 บาท / ปี ต่อวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท

8.

อัตราเงินฝากสงเคราะห์

  • อัตราเงินฝากสงเคราะห์แยกตามอายุของผู้ฝากฯ โดยส่งชำระรายปีคงที่ตลอดสัญญา

ตารางอัตราเงินฝากสงเคราะห์ ต่อเงินทุนสงเคราะห์ 100,000 บาท

อายุ

บาท/ปี

อายุ

บาท/ปี

อายุ

บาท/ปี

อายุ

บาท/ปี

20

1,120

30

1,480

40

2,050

50

2,980

21

1,150

31

1,520

41

2,120

51

3,110

22

1,180

32

1,570

42

2,200

52

3,240

23

1,210

33

1,620

43

2,280

53

3,380

24

1,250

34

1,670

44

2,360

54

3,530

25

1,280

35

1,730

45

2,450

55

3,690

26

1,320

36

1,790

46

2,550

56

3,850

27

1,350

37

1,850

47

2,650

57

4,030

28

1,390

38

1,910

48

2,750

58

4,220

29

1,440

39

1,980

49

2,860

59

4,420

?

60

4,430

?

?

?

- สำหรับผู้ฝากฯ ที่คงสภาพเป็นสมาชิกสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุฟรี ตามจำนวนเงินทุนสงเคราะห์หลัก

-? สำหรับผู้ฝากฯ ที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ สามารถขยายคุ้มครองอุบัติเหตุ (อบ.1) อัตรา 150 บาทต่อความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม 100,000 บาทต่อปี สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินทุนสงเคราะห์หลัก

9.

วงเงินคุ้มครอง

คุ้มครองตามจำนวนเงินทุนสงเคราะห์สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย (นับรวมกับผลิตภัณฑ์ ธกส ทวีรัก ฌปก 1/1)

10.

ความคุ้มครอง (หลัก)

1. เสียชีวิตทุกกรณี รับ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจนถึงอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์รับ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์
3. กรณีมีชีวิต อยู่จนถึงอายุครบ 99 ปีบริบูรณ์ รับ 100% ของเงินทุนสงเคราะห์

11.

ความคุ้มครอง (พิเศษ)

กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ด้วยสาเหตุอุบัติเหตุภายในอายุ 70 ปีบริบูรณ์? (มีข้อยกเว้นความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)

- สำหรับผู้ฝากเงินสงเคราะห์ที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า? ธ.ก.ส. โดยขณะที่เกิดอุบัติเหตุผู้ฝาก
เงินสงเคราะห์ต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามที่ระบุไว้ในใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์ รับเพิ่มอีก 100% ของเงินทุนสงเคราะห์

- สำหรับผู้ฝากเงินสงเคราะห์ที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ? แต่ขอขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม? รับเพิ่ม 100% ตามวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม

12.

ระยะเวลารอคอย

กรมธรรม์มีผลบังคับโดยสมบูรณ์หลังจากระยะเวลารอคอย 180 วัน

13.

ระยะเวลาบอกล้างสัญญา

ธนาคารมีสิทธิโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญา หรือบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี

14.

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

2. ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

3. เสียชีวิตจากกรณีเจ็บป่วยภายในกำหนดระยะเวลารอคอย 180 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ยกเว้นการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

4. การเสียชีวิตของผู้ฝากเงิน ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากสาเหตุต่อไปนี้

?? - สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม)? การรุกราน/ การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อความไม่สงบหรือการต่อต้านรัฐบาล การนัดหยุดงานหรือการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย

?? - การกระทำความผิดทางอาญา โดยเจตนาหรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม เพราะการกระทำผิดทางอาญานั้น

?? - ขณะที่ผู้ฝากเงินสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารตำรวจ หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติการสงครามหรือเยี่ยงสงครามในกรณีปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน

5. ข้อยกเว้นความคุ้มครองอุบัติเหตุ

??? - การมีครรภ์หรือการให้กำเนิดเด็กหรือการแท้งบุตร

??? - การดำน้ำ การถูกสัตว์ทำร้ายหรือการเข้าป่าล่าสัตว์

??? - การทำการแข่งขันหรือการพนันขันต่อทุกชนิด รวมทั้งการแสดงหรือการเล่นผาดโผน

??? - การโดยสารยานพาหนะใดๆ ที่มิได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตเพื่อการโดยสาร

??? -? การถูกฆ่าหรือทำร้ายร่างกาย โดยเจตนาของผู้รับประโยชน์

??? - การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น

??? - การกระทำของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ

??? - การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรคหรือบาดทะยักหรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุ

??? - การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุ

??? - อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือ

จากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง

??? - การเสียชีวิตซึ่งเป็นผลโดยตรงจากสาเหตุของข้อ 1-4 ข้างต้น? โดยธนาคารจะจ่าย

คืนเงินฝากสงเคราะห์ที่ได้รับชำระไว้แล้วทั้งหมดให้แก่ผู้รับประโยชน์

15.

การส่งใบแจ้งชำระงวดถัดไป
(ตามรอบปีกรมธรรม์)

-? ธนาคารจัดส่งใบแจ้งชำระ งวดถัดไป ทางไปรษณีย์?? ล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนถึงวันครบกำหนด

- ธนาคารส่งข้อความแจ้งเตือน SMS ครั้งที่ 1 ก่อนวันครบกำหนดชำระงวดถัดไป 7 วัน และครั้งที่ 2 ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน

16.

รูปแบบการชำระ

?

1. หักบัญชีตามที่ระบุในใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์ โดยนำเงินเต็มจำนวนที่กำหนด

ตามงวดส่งชำระเข้าบัญชีของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ตามที่ระบุในใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์

2. ชำระเป็นเงินสด โดยติดต่อเคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ เพื่อส่งชำระภายในวันที่ครบกำหนด หรือภายในระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด

3. การชำระล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน มีผลให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับและความคุ้มครองสิ้นสุดทันที

17.

การต่ออายุกรมธรรม์กรณีขาดผลบังคับ

หากกรมธรรม์ขาดผลบังคับสามารถขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์ได้ ภายใน 1 ปี

18.

เอกสารประกอบใบคำขอฝาก

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรอง

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อหักบัญชีส่งฝาก

19.

การเวนคืนกรมธรรม์

ผู้ฝากเงินสงเคราะห์ที่ขอยกเลิกกรมธรรม์? จะได้รับเงินสดตามมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ในปีกรมธรรม์นั้นๆ ตามตารางท้ายกรมธรรม์ โดยติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

20.

การรับเงินตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จ

ผู้ฝากเงินสงเคราะห์จะได้รับเงินมูลค่าใช้เงินสำเร็จในกรณีกรมธรรม์ขาดผลบังคับแล้ว เสียชีวิต หรือครบกำหนดสัญญา ซึ่งอ้างอิงจากการคำนวณและอัตราตามตารางท้ายกรมธรรม์ โดยติดต่อรับเงินได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

21.

ส่วนงานที่รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์

0-2558-6555 หรือ 0-2555-0555

ต่อ สำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต 8027- 8033, 8046 - 8047, 6502 -6507

?


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน