BAAC CORPORATE BANKING
บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกลุ่มองค์กร ภาครัฐ นิติบุคคล เพื่อสามารถบริหารจัดการทางการเงินขององค์กร ได้ด้วยตนเอง สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง ด้วยการโอนเงินภายในธนาคารและระหว่างธนาคารผ่าน BAAC CORPORATE BANKING

บริการ BAAC CORPORATE BANKING

ประเภทการให้บริการ มี 2 ประเภท

  การบริการโอนเงิน (Financial) ผ่าน Web Service
 • การโอนเงินแบบรายการเดียว (Single Transfer)
 • การโอนเงินแบบหลายรายการในครั้งเดียว (Bulk Batch)
  การเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินฝาก (Non Financial)
 • ข้อมูลรายละเอียดบัญชีเงินฝากทั้งหมด (Account Info)
 • รายการเคลื่อนไหว (Statement)
 • รายงานการรับชำระผ่านระบบ Payment


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กลุ่มนิติบุคคล กลุ่มหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ กลุ่มหน่วยงานราชการ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ และร้านค้าเจ้าของคนเดียว
 • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของ ธ.ก.ส.
  • บัญชีกระแสรายวัน (Type 1001 , 1003)
  • บัญชีออมทรัพย์ใช้สมุด (Type 2001)
  • บัญชีออมทรัพย์รักษาทรัพย์ (Type 2101)


เอกสารการสมัครใช้บริการ

 • แบบฟอร์มใบคำขอสมัครใช้บริการ BAAC CORPORATE BANKING
 • ข้อตกลงการใช้บริการ BAAC CORPORATE BANKING
 • เอกสารประกอบการสมัครของลูกค้า
 • กรณีนิติบุคคล ต้องมีรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ที่มีมติอนุมัติให้ขอใช้บริการ BAAC Corporate Banking
 • กรณีส่วนงานราชการ/องค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ BAAC Corporate Banking


ช่องทางการสมัครใช้บริการ

 • ติดต่อสมัครใช้บริการได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาที่ลูกค้าเปิดบัญชี

 


กลับสู่ด้านบน