ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และครอบครัว

สิทธิพิเศษ!! สําหรับผู้เสียสละเป็นด่านหน้าในการดูแลประชาชนคนไทยต่อสู้ภัย Covid-19 ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และครอบครัว มาทำการฝากใหม่เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส รักคุณ แบบ 2 ความคุ้มครอง 100,000 บาท กรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และสูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุ
มีเงินชดเชยรายได้รายวันจากการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 300 บาทต่อวัน
ต่อกรมธรรม์ ไม่เกิน 10 วันต่อครั้ง ไม่เกิน 30 วันต่อปีกรมธรรม์ และหากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย รวมถึง Covid-19 รับเงินค่าช่วยเหลืองานศพ 10,000 บาทต่อกรมธรรม์ โดยสามารถขอรับความคุ้มครอง ธกส รักคุณ ทุกแบบรวมกันสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย*

อัตราพิเศษเพียง 369 บาทต่อกรมธรรม์ต่อปี เท่านั้น (จากอัตราฯ ปกติ 399 บาทต่อกรมธรรม์ต่อปี)

รีบด่วน...ระยะเวลาและจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 - 31 มกราคม 2565 หรือครบจํานวน 300,000 กรมธรรม์ ตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.baac.or.th/th/content-product.php?content_id=15614&content_group_semi=0007&content_group_sub=1&content_group=4&inside=1

 


กลับสู่ด้านบน