นักศึกษาที่มีความประสงค์จะฝึกงาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
(ส่วนงานสำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน อาคารนางเลิ้ง และอาคารประชาชื่น) ให้ดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้


1. ให้ทางสถาบันการศึกษาจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานกับหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้
เรียน......ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ฝทน.)
ที่อยู่.......เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์ติดต่อ นางสาวนคนันทน์ งามประจบ 02-280-0180 ต่อ 2426
2. Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.baac.or.th เลือกเมนู สมัครงาน กรอกรายละเอียด
และติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ให้ครบถ้วน พร้อมนำหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสถาบันการศึกษา
รวมทั้งเอกสารแนบ ดังนี้
2.1 ประวัติย่อ
2.2 Transcript ฉบับไม่สมบูรณ์
2.3 สำเนาใบประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)


****ส่งไปรษณีย์มาที่ กลุ่มงานพัฒนานักบริหารและทุนการศึกษา (นักศึกษาฝึกงาน)
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(อาคารนางเลิ้ง ชั้น 4) หรือยื่นด้วยตนเอง เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา


30 มกราคม 2562

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน