นักศึกษาที่มีความประสงค์ฝึกงาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

(ส่วนงานสำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน อาคารนางเลิ้ง และอาคารประชาชื่น) ให้ดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้

1. สถาบันการศึกษาจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานกับหน่วยงาน ถึงผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

2. Download และพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.baac.or.th เลือกเมนู -> ติดต่อ ธ.ก.ส. -> สมัครงาน -> โครงการนักศึกษาฝึกงาน กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว พร้อมเอกสาร ดังนี้

2.1 ประวัติย่อ

2.2 Transcript ฉบับไม่สมบูรณ์

2.3 สำเนาใบประกาศนียบัตร รางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)


3. คุณสมบัติ
-รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
-ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

-สามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของธนาคาร


4. ระยะเวลาฝึกงาน
-ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ช่วงเวลาการฝึก ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)


5. รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

6. การจัดส่งเอกสาร
ส่งเอกสารตามข้อ 1-2 มาที่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (อาคารนางเลิ้ง ชั้น 4)

กลุ่มงานพัฒนานักบริหารและทุนการศึกษา (นักศึกษาฝึกงาน)

469 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวสุภาพร พิพัฒน์วสุธากุล 02-280-0180 ต่อ 2427


30 มกราคม 2562

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน