เงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings

เงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings

จุดเด่นของบริการ
- ได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 0.99 ต่อปี
- เป็นบัญชีรองรับการใช้จ่ายชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ ที่สะดวกและคล่องตัว

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นบัญชีสำหรับรองรับการใช้จ่ายชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ

คุณสมบัติผู้ฝาก
- บุคคลทั่วไป สัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์

จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
- ไม่ต่ำกว่า 100 บาท

จำนวนเงินฝาก-ถอนขั้นต่ำ
- ไม่กำหนด

ระยะเวลาการฝาก
- เริ่มตั้งแต่ 2 มกราคม 2561 และจะปิดรับฝากเมื่อเงินฝากครบตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
- เงินฝากคงเหลือสิ้นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.99 ต่อปี
- เงินฝากคงเหลือสิ้นวันน้อยกว่า 20,000 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
- บุคคลธรรมดา ได้รับยกเว้นเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

เงื่อนไขการถอน
- ถอนผ่านเคาน์เตอร์บริการทุกสาขาของธนาคาร
- ถอนโดยใช้ ATM ตามเงื่อนไขของบัตร

เอกสารการเปิดบัญชี
บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน


15 มกราคม 2561

กลับสู่ด้านบน