1. แบบคำขอบริจาค.pdf Download เอกสาร
2. แบบคำขอยกเลิกการบริจาค.pdf
Download เอกสาร
3. ข้อมูลประกอบโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพ.pdf Download เอกสาร
4. คู่มือโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพสำหรับผู้บริจาคในประเทศ.pdf Download เอกสาร
5. คู่มือโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพสำหรับผู้บริจาคในต่างประเทศ.pdf Download เอกสาร
6. สื่อประชาสัมพันธ์1.png Download เอกสาร
7. สื่อประชาสัมพันธ์2.jpg Download เอกสาร
8. VDO Clip เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่.mp4 Download เอกสาร
9. VDO Clip โครงการฯเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพ โครงการฯเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพ


9 เมษายน 2562

Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน