ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ตามโครงการรู้เท่าทันเท่ากับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส     มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อร่วมมือพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถเข้าถึงเครื่องวัดได้ด้วยตนเอง และยังเป็นการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์สำหรับการดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพของผู้ถูกวัด ตลอดจนสามารถรับฟังข้อมูลการ    แปลผลพร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ โดยจะนำไปติดตั้ง ณ สาขา ธ.ก.ส. กระจายไปยัง 10 จังหวัด ๆ ละ 10 เครื่อง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี


4 มิถุนายน 2562

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน