นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)      ร่วมประชุม Mekong Hub Knowledge and Learning Fair (MKLF) ร่วมกับกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 เพื่อหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์   ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (Mekong Hub Knowledge and Learning Fair หรือ MKLF) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย ภายใต้หัวข้อ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ผู้ผลิตรายย่อยกับภาคเอกชนและสถาบันการเงินภาคเกษตร” ซึ่งในการประชุมมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและกิจกรรมโครงการที่ IFAD ให้การสนับสนุนแต่ละประเทศ ทั้งนี้ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาในหัวข้อ “มุมมองของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเกษตรกรรมในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง” ร่วมกับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยจากประเทศต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะเป็นสถาบันการเงินภาคเกษตรชั้นนำของประเทศและภูมิภาคเอเชีย พร้อมแสดงบูธนิทรรศการผลงานเกี่ยวกับประสบการณ์ของ ธ.ก.ส.ในการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต   ภาคเกษตรกับสถาบันการเงินเกษตร การตลาดและการแปรรูปภาคเกษตร และพื้นที่การดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่าง  ที่ดีและสามารถนำคณะผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ เดินทางไปดูงานได้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562           ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 


10 กรกฏาคม 2562

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน