หลักเกณฑ์และคุณสมบัติทั่วไปของสหกรณ์ที่ขอใช้สินเชื่อ

 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีกำไรตามสมควร โดยมีการจัดทำบัญชีที่แสดงฐานะทางการเงินที่สามารถตรวจสอบได้
 • มีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยสหกรณ์ควรที่จะมีเงินทุนของตนเองเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา
 • มีการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีการทุจริตหรือข้อบกพร่องในการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ
 • สมาชิกให้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ด้วยดี
 • ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่กับสมาชิก
 • ไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริต การชำระหนี้หรือล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ

ประเภทเงินกู้
ธ.ก.ส. สนับสนุนให้สินเชื่อแก่สหกรณ์นอกภาคการเกษตรเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้

 • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เงินทุนให้สมาชิกกู้ต่อ จัดหาสินค้าหรือบริการให้สมาชิก รวบรวมผลผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ของสมาชิก หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น
 • เพื่อเป็นค่าลงทุนในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การลงทุนในสินทรัพย์ประจำ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าลงทุนตามแผนงานต่างๆ เป็นต้น

วงเงินให้กู้

 • กู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ตามความจำเป็นของสหกรณ์
 • กู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการดำเนินธุรกิจ ตามความจำเป็นของโครงการหรือแผนงาน

ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้

 • เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ไม่เกิน 5 ปี เบิกเงินกู้และชำระคืนได้เหมือนกับการเบิกเงินเกินบัญชี ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน กำหนดชำระเงินต้นขั้นต่ำเป็นงวด รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ตามกระแสเงินสดของสหกรณ์
 • เงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการดำเนินธุรกิจ ระยะเวลาการชำระเงินกู้ไม่เกิน 15 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 20 ปี ชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

หลักประกันเงินกู้

 • จำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน
 • ใช้พันธบัตรรัฐบาล หรือเงินฝากเป็นประกัน
 • คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้คำประกัน (เปลี่ยนตามวาระการดำรงตำแหน่ง)

อัตราดอกเบี้ย

 • ตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยความเสี่ยงของผู้กู้แต่ละราย

เอกสารประกอบการขอกู้

 • คำขอกู้เงิน
 • สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
 • สำเนาหนังสือแจ้งวงเงินกู้ยืมหรือหนังสือค้ำประกันประจำปีจากนายทะเบียนสหกรณ์
 • รายงานกิจการประจำปีย้อนหลัง 3 ปี
 • ประมาณการกระแสเงินสดในรอบ 12 เดือน
 • สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียน
 • ข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • งบทดลอง 3 เดือนย้อนหลัง
 • รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีปีล่าสุดฉบับที่มีการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านการบริหารฯลฯ


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน