ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค
(Imaged Cheque Clearing System (ICS)

เป็นระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คระหว่างธนาคารโดยใช้ภาพเช็คในกระบวนการเรียกเก็บแทนการใช้ตัวเช็คจริง

 

จุดเด่นด้านบริการ

• ให้บริการรับฝากเช็คต่างธนาคาร ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

• สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารเจ้าของเช็ค

• ทราบผลการเรียกเก็บตั้งแต่เวลา 12.00 น. ในวันทำการถัดไป (วันทำการเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)

 

อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม

เป็นไปตามประกาศธนาคาร


 


กลับสู่ด้านบน
?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?> ?>