ออมอย่างมีวินัย เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

เงินออมสัจจะยั่งยืน

จุดเด่นของบริการ
- รับเงินช่วยสวัสดิการ และเงินสนับสนุนกิจกรรม เมื่อฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร
- ผลตอบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
- เหมาะสำหรับกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน
- สร้างวินัย ให้กับสมาชิกในชุมชน
- สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคต

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นบัญชีสำหรับการออมของกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน

คุณสมบัติผู้ฝาก
- กลุ่มออมทรัพย์(ทางการและไม่เป็นทางการ)? กลุ่มเกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน

จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก
- ไม่ต่ำกว่า 50 บาท

จำนวนเงินฝาก-ถอนขั้นต่ำ
- ไม่กำหนด

ระยะเวลาการฝาก
- ฝากต่อเนื่องทุกเดือนเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันเริ่มฝาก

การคิดดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
- ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามรอบการจ่ายดอกเบี้ยของธนาคาร (มีนาคมและกันยายน)
- รับเงินช่วยสวัสดิการ เมื่อมีเงินฝากคงเหลือถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ตุลาคม
- รับเงินสนับสนุนกิจกรรม ณ วันที่ 6 ธันวาคมของทุกปี เมื่อมีการฝากเงินต่อเนื่องทุกเดือน

จะได้รับผลตอบแทน ณ วันที่ 6 ธันวาคมของทุกปีตามอัตราที่ธนาคารกำหนดดังนี้

จำนวนเงินฝาก

เงินช่วยสวัสดิการ

(ร้อยละ)

เงินสนับสนุนกิจกรรม

(ร้อยละ)

รูปแบบที่ 1

1) ฝากเงินน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 10,000 บาท ต่อเดือน

2) ฝากเงินน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 120,000 บาท ต่อปี

?

0.15

?

0.15

รูปแบบที่ 2

1) ฝากเงินตั้งแต่ 10,001 ? 30,000 บาท ต่อเดือน

2) ฝากเงินตั้งแต่ 120,001 360,000 บาท ต่อปี

?

0.25

?

0.25

รูปแบบที่ 3

1) ฝากเงินตั้งแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป ต่อเดือน

2) ฝากเงินตั้งแต่ 360,001 บาท ขึ้นไป ต่อปี

?

0.35

?

0.35

- นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร

เงื่อนไขการถอน
- ห้ามถอนต้นเงินก่อนครบกำหนด 5 ปี ยกเว้นกรณีสมาชิกกลุ่มชีวิตหรือลาออก สามารถถอนเงินได้เมื่อฝากครบ 1 ปี (นับวันชนวัน) ถอนได้ปีละครั้งและต้องแสดงเอกสารประกอบ เช่น ใบมรณะบัตรหรือหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม

เอกสารการเปิดบัญชี
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน
- บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาของผู้มีอำนาจลงนาม
- หนังสือจัดตั้งหรือรายงานการประชุมของกลุ่มนั้นๆ


" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน