เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ธกส มอบรัก ๑/๑

ที่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

1.

ชื่อผลิตภัณฑ์

ธกส มอบรัก ๑/๑

2.

ประเภทผลิตภัณฑ์

กรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ แบบคุ้มครองสินเชื่อแก่ลูกค้าผู้กู้ ลูกหนี้ร่วม และคู่สมรส ตามข้อบังคับที่ธนาคารกำหนด  (ฉ.44 และ ฉ.45)  

3.

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

เปิดรับฝากฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน

4.

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นหลักประกันแบบคุ้มครองสินเชื่อให้กับลูกค้าผู้กู้ ธ.ก.ส. ลูกหนี้ร่วม และคู่สมรส  ยามเสียชีวิตก่อนวัยอันควร บรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวเกษตรกร

5.

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ

- เกษตรกรลูกค้าผู้กู้ ลูกหนี้ร่วม และคู่สมรส ตามข้อบังคับ ฉ.44 และ ฉ.45 โดยต้องมีวงเงินกู้กับธนาคาร
- อายุ 20 – 60 ปีบริบูรณ์  ซึ่งสามารถส่งชำระต่อเนื่องได้จนถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  อวัยวะครบถ้วนไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ

6.

ระยะเวลาให้ความคุ้มครอง

ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ครบกำหนดไม่มีเงินคืน คุ้มครองตั้งแต่วันที่วันที่ธนาคารระบุวันเริ่มคุ้มครองถึงวันที่สิ้นสุดตามกรมธรรม์ และสามารถส่งชำระต่อในปีถัดไป เพื่อรับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

7.

อัตราเงินฝากสงเคราะห์ขั้นต่ำและสูงสุด

- อัตราเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตขั้นต่ำสุด สำหรับผู้ฝากฯ ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์  เท่ากับ 365 บาท / ปี ต่อวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท

- อัตราเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตขั้นสูงสุด  สำหรับผู้ฝากฯ ที่ส่งชำระต่อเนื่องถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์  เท่ากับ 1,265 บาท / ปี ต่อวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท

8.

อัตราเงินฝากสงเคราะห์

- อัตราเงินฝากสงเคราะห์แยกตามช่วงอายุของผู้ฝากฯ โดยส่งชำระเป็นรายปี

ตารางอัตราเงินฝากสงเคราะห์ ต่อเงินทุนสงเคราะห์ 100,000 บาท

ช่วงอายุ

อัตราเงินฝากสงเคราะห์ต่อปี

20-50

365

51-60

665

61-65

965

66-70

1,265

- ขยายคุ้มครองอุบัติเหตุ (อบ.1) อัตรา 150 บาทต่อเงินทุนสงเคราะห์ความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม 100,000 บาทต่อปี สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินทุนสงเคราะห์หลัก

9.

วงเงินคุ้มครอง

- คุ้มครองตามจำนวนเงินทุนสงเคราะห์ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย สำหรับลูกค้าผู้กู้ และลูกหนี้ร่วม ตามข้อบังคับ ฉ.44 และ ฉ.45 โดยไม่รวมถึงหนี้ที่เป็นโครงการ และนโยบายภาครัฐ

  • วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 500,000 บาท อ้างอิงกับ จำนวนวงเงินกู้ ที่มีกับธนาคาร อำนาจอนุมัติสาขา
  • วงเงินคุ้มครองที่รวมแล้ว เกินกว่า 500,000 บาท อ้างอิงกับ จำนวนหนี้คงเหลือที่มีอยู่จริงกับธนาคาร ซึ่งส่ง สนญ. เพื่อพิจารณา

- สำหรับคู่สมรส  คุ้มครองตามจำนวนเงินทุนสงเคราะห์สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

หมายเหตุ  กำหนดเงินทุนสงเคราะห์ขั้นต่ำ และเพิ่มขึ้นขั้นละ 100,000 บาท

10.

ความคุ้มครอง (หลัก)

เสียชีวิตหรือทุพพลถาวรสิ้นเชิง ผู้รับประโยชน์หรือผู้ฝากเงินสงเคราะห์ตามแต่กรณี จะได้รับเงิน 100% ของเงินทุนสงเคราะห์ส่วนที่เหลือหลังจากหักชำระหนี้ที่มีกับธนาคาร

11.

ความคุ้มครอง (พิเศษ)

กรณีขอรับความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม

1. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเพิ่มอีก 100% ของเงินทุนสงเคราะห์

2. คุ้มครองสูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุ ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ รับเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ

12.

ระยะเวลารอคอย

กรมธรรม์มีผลบังคับโดยสมบูรณ์หลังจากระยะเวลารอคอย 90 วัน

13.

ระยะเวลาบอกล้างสัญญา

ธนาคารมีสิทธิโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญา หรือบอกล้างสัญญาได้ภายใน 1 ปี

14.

ข้อยกเว้นความคุ้มครอ

1. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
2. ถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. เสียชีวิตจากกรณีเจ็บป่วยภายในกำหนดระยะเวลารอคอย 90 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ยกเว้นการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
4. การเสียชีวิตของผู้ฝากเงิน ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากสาเหตุต่อไปนี้
   - สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม)  การรุกราน/ การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อความไม่สงบหรือการต่อต้านรัฐบาล การนัดหยุดงานหรือการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย

   - การกระทำความผิดทางอาญา โดยเจตนาหรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม เพราะการกระทำผิดทางอาญานั้น
   - ขณะที่ผู้ฝากเงินสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารตำรวจ หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติการสงครามหรือเยี่ยงสงครามในกรณีปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน
5. ข้อยกเว้นความคุ้มครองอุบัติเหตุ 
    - การมีครรภ์หรือการให้กำเนิดเด็กหรือการแท้งบุตร
    - การดำน้ำ การถูกสัตว์ทำร้ายหรือการเข้าป่าล่าสัตว์

    - การทำการแข่งขันหรือการพนันขันต่อทุกชนิด รวมทั้งการแสดงหรือการเล่นผาดโผน

    - การโดยสารยานพาหนะใดๆ ที่มิได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตเพื่อการโดยสาร

    - การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น

    - การกระทำของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ

    - การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรคหรือบาดทะยักหรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุ

    - การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุ

    - อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง

    - การเสียชีวิตซึ่งเป็นผลโดยตรงจากสาเหตุของข้อ 1-4 ข้างต้น  โดยธนาคารจะจ่ายคืนเงินฝากสงเคราะห์ที่ได้รับชำระไว้แล้วทั้งหมดให้แก่ผู้รับประโยชน์

15.

การส่งใบแจ้งชำระงวดถัดไป
(ตามรอบปีกรมธรรม์)

-  ธนาคารจัดส่งใบแจ้งชำระงวดถัดไป ทางไปรษณีย์  ล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนถึงวันครบกำหนด

- ธนาคารส่งข้อความแจ้งเตือน SMS ครั้งที่ 1 ก่อนวันครบกำหนดชำระงวดถัดไป 7 วัน และครั้งที่ 2 ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน

16.

รูปแบบการชำระ

 

1. หักบัญชีตามที่ระบุในใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์ โดยนำเงินเต็มจำนวนที่กำหนดตามงวดส่งชำระเข้าบัญชีของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ตามวันที่ระบุในใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์

2. ชำระเป็นเงินสด โดยติดต่อเคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ เพื่อส่งชำระภายในวันที่ครบกำหนด หรือภายในระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด

3. การชำระล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน มีผลให้กรมธรรม์ขาดผลบังคับและความคุ้มครองสิ้นสุดทันที

17.

การต่ออายุกรมธรรม์กรณีขาดผลบังคับ

ไม่สามารถขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์ได้  ให้ดำเนินการขอฝากฯ ใหม่เท่านั้น

18.

เอกสารประกอบใบคำขอฝาก

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรอง

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อหักบัญชีส่งฝาก

19.

การเวนคืนกรมธรรม์

- ไม่มี -

20.

การรับเงินตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จ

- ไม่มี -

21.

ส่วนงานที่รับผิดชอบ/
เบอร์โทรศัพท์

0-2558-6555 หรือ 0-2555-0555

ต่อ สำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต 8027-8033 ,8046 – 8047 ,6502 -6507

 


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน