รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการ

ภาพ
A-Green
ชื่อผลิตภัณฑ์
บัตรเดบิต A-Green
ประเภทผลิตภัณฑ์
บัตรเดบิต VISA
วงเงิน/วัน
 1. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกวงเงินสูงสุด 60,000 บาท/วัน โดยสามารถเลือกกำหนดวงเงินสูงสุดต่อวันได้ 3 วงเงิน คือ 20,000 บาท/วัน หรือ 40,000 บาท/วัน หรือ 60,000 บาท/วัน
 2. เบิกถอนเงินผ่านเครื่อง ATM/CDM สูงสุด 60,000 บาท/วัน หรือตามวงเงินสูงสุดต่อวันที่ผู้ใช้บริการกำหนด
 3. โอนเงินภายใน ธ.ก.ส. สูงสุด 60,000 บาท/วัน หรือตามวงเงินสูงสุดต่อวันที่ผู้ใช้บริการกำหนด
 4. โอนเงินระหว่างธนาคาร สูงสุด 60,000 บาท/วัน หรือตามวงเงินสูงสุดต่อวันที่ผู้ใช้บริการกำหนด
 5. ชำระค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment) สูงสุด 60,000 บาท/วัน หรือตามวงเงินสูงสุดต่อวันที่ผู้ใช้บริการกำหนด
 6. ชำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่านเครื่อง EDC/mPOS ณ ร้านค้าภายใน/ต่างประเทศที่รับบัตรมาตรฐาน VISA สูงสุด 60,000 บาท/วัน หรือตามวงเงินสูงสุดต่อวันที่ผู้ใช้บริการกำหนด

เงื่อนไขการสมัคร

 1. บุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. มีบัญชี ธ.ก.ส. ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ประเภทบุคคลธรรมดา
 3. บัตรเดบิต A-Green 1 ใบ สามารถมีบัญชีได้สูงสุด 6 บัญชี โดยมีบัญชีออมทรัพย์ไม่เกิน 3 บัญชี และบัญชีกระแสรายวันไม่เกิน 3 บัญชี และผูกบัญชีสินเชื่อ

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมรายปี 250 บาท
  • ค่าบริการรายปีของปีถัดไป ธนาคารจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการโดยหักบัญชีอัตโนมัติ จากบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ในเดือนที่ออกบัตร เมื่อครบรอบ 1 ปี ในอัตราที่ธนาคารประกาศ หากเงินในบัญชีไม่พอจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี บัตรจะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าผู้ใช้บริการจะนำเงินเข้าบัญชีดังกล่าว และนำบัตรไปทำรายการที่เครื่อง ATM/CDM ของ ธ.ก.ส.
  • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บัตร ธนาคารจะทำการคืนค่าบริการรายปีตามส่วนของระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ ณ ที่ทำการสาขาหรือจุดบริการของธนาคาร
 3. ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน 100 บาท
 4. ค่าธรรมเนียมการขอรหัสใหม่
  • สามารถเปลี่ยนรหัสใหม่ที่เครื่อง ATM/CDM ของ ธ.ก.ส. ไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีจำรหัสผ่านเดิมไม่ได้ ต้องออกบัตรใหม่ และมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตร 100 บาท
 5. ค่าธรรมเนียมการทำรายการในต่างประเทศ
  • ไม่เสียค่าธรรมเนียม กรณีชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าในต่างประเทศ ที่รับบัตร VISA กรณีชำระค่าสินค้าและบริการในต่างประเทศ จำนวนเงินที่เป็นของประเทศนั้นๆ จะต้องถูกกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินประจำวันของธนาคารนั้นๆ หรือผู้ให้บริการเครือข่าย VISA นั้นกำหนด

ช่องทางการสมัครใช้บริการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆ

เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ฝากเงินสดที่เครื่องรับฝากเงิน (CDM) เข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิต A-Green ได้สูงสุดไม่เกิน 100 ฉบับ/ครั้ง
 • เบิกถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท และสูงสุดไม่เกินวงเงินของบัตรต่อวัน
 • โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ผ่านเครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารอื่นที่เปิดให้บริการ โอนเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง และสูงสุดไม่เกินวงเงินของบัตรต่อวัน
 • โอนเงินภายในธนาคาร (ภายในบัตร/บัญชีอื่น) สูงสุดไม่เกินวงเงินของบัตรต่อวัน
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ ของบริษัทหน่วยงานต่าง ๆ ที่ธนาคารเปิดให้บริการที่เครื่อง ATM ธ.ก.ส. เช่น AIS 3G Citibank เป็นต้น สูงสุดไม่เกินวงเงินของบัตรต่อวัน
ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด
 • ถอนเงินที่เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. ในเขต (จังหวัด) ไม่คิดค่าบริการ(กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ จัดเป็นจังหวัดเดียวกัน)
 • ถอนเงินที่เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. ข้ามเขต (จังหวัด) 10 บาท/ครั้ง
 • ถอนเงินที่เครื่อง ATM/CDM ธนาคารอื่น ในเขต (จังหวัด) ฟรี 4 ครั้ง/เดือน ครั้งที่ 5 ขึ้นไป 10 บาท/ครั้ง
 • ถอนเงินที่เครื่อง ATM/CDM ธนาคารอื่น ข้ามเขต (จังหวัด) 20 บาท/ครั้ง ครั้งที่ 5 ขึ้นไป 30 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
 • โอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตร และโอนเงินไปเข้าบัญชีบุคคลอื่นใน ธ.ก.ส. ที่เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. ในเขต (จังหวัด) ไม่คิดค่าบริการ
 • โอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตร และโอนเงินไปเข้าบัญชีบุคคลอื่นใน ธ.ก.ส. ที่เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. ข้ามเขต (จังหวัด) ฟรีครั้งแรกของเดือน ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไป 10 บาท/ครั้ง
 • ถอนเงิน/ถามยอด/โอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตร และโอนเงินไปเข้าบุคคลอื่นใน ธ.ก.ส. ที่เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. ฟรี 7 ครั้ง/บัตร/วัน ตั้งแต่ครั้งที่ 8 ขึ้นไป 3 บาท/ครั้ง
 • โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตร ที่เครื่อง ATM/CDM ธนาคารอื่น ในเขต (จังหวัด) ฟรี 4 ครั้ง/เดือน ตั้งแต่ครั้งที่ 5 ขึ้นไป 10 บาท/ครั้ง
 • โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตรที่เครื่อง ATM/CDM ธนาคารอื่น ข้ามเขต (จังหวัด) หมื่นละ 10 บาท บวกค่าบริการ 10 บาท/ครั้ง
 • ถอนเงิน/ถามยอด/โอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตร ที่เครื่อง ATM/CDM ธนาคารอื่น ฟรี 4 ครั้ง/เดือน ตั้งแต่ครั้งที่ 5 ขึ้นไป10 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT)
 • โอนไม่เกิน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียม 25 บาท
 • โอนมากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ค่าธรรมเนียม 35 บาท
ค่าธรรมเนียมการฝากเงินสดผ่านเครื่อง CDM
 • ฝากเงินสดเข้าบัญชีปลายทาง ธ.ก.ส. ในสาขาเดียวกัน และต่างสาขา ภายในเขตเดียวกัน ไม่คิดค่าบริการ
 • ฝากเงินสดเข้าบัญชีปลายทาง ธ.ก.ส. ต่างสาขา นอกเขต ค่าบริการ 10 บาท/ครั้ง และค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.10 ของจำนวนที่รับฝาก ขั้นต่ำ 10 บาท (เศษสตางค์ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มบาท รวมขั้นต่ำ 20 บาท/ครั้ง)

คู่มือการใช้งาน

-

สื่อประชาสัมพันธ์

-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • Call Center ธ.ก.ส. 0-2555-0555 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เว็บไซต์ www.baac.or.th

?


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน