1.1 บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C) หรือการแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต(Amendment L/C)

- ใบคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (APPLICATION FOR ISSUING A DOCUMENTARY CREDIT)

- ใบคำขอแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (APPLICATION FOR AMENDMENT OF A DOCUMENTARY CREDIT)


1.2 บริการออกหนังสือค้ำประกันการรับสินค้าเข้าทางทะเล (Shipping Guarantee: S/G)

- ใบคำขอออกหนังสือค้ำประกัน และ/หรือ การสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้า หรือใบตราส่งสินค้าทางทะเล (LETTER OF UNDERTAKING FOR ISSUING A LETTER OF GUARANTEE AND / OR ENDORSING DELIVERY ORDER OR BILL OF LADING)


1.3 บริการขอสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้าเข้าทางอากาศ (Delivery Order: D/O)

- ใบคำขอออกหนังสือค้ำประกัน และ/หรือ การสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้า หรือใบตราส่งสินค้าทางทะเล (LETTER OF UNDERTAKING FOR ISSUING A LETTER OF GUARANTEE AND / OR ENDORSING DELIVERY ORDER OR BILL OF LADING)


1.4 บริการชำระเงินตามเอกสารขาเข้าภายใต้ L/C (Import Bill Under L/C)

- สัญญาทรัสต์รีซีท (Trust Receipt)

- ตั๋วสัญญาใช้เงิน


1.5 บริการชำระเงินตามเอกสารขาเข้าภายใต้ B/C (Import Bill Under B/C)

- สัญญาทรัสต์รีซีท (Trust Receipt)

- ตั๋วสัญญาใช้เงิน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สายงานธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ โทร. 02-558-6555 ต่อ 6039-6041

ธ.ก.ส. คอลเซนเตอร์ โทร. 0-2555-0555


กลับสู่ด้านบน