1.1สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit)

- คำขอเบิกใช้สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit)

- ตั๋วสัญญาใช้เงิน


1.2การให้บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต (Export Bill sent for Collection under L/C:EBLC)หรือ เรียกเก็บเงินตามเอกสารส่งออก (Export Bill sent for Collection :EBC)

- คำขอให้ธนาคารเรียกเก็บ หรือ รับซื้อ / รับซื้อลดเอกสารส่งออก เกี่ยวเนื่องกับการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต REQUEST FOR COLLECTION OR NEGOTIATION / DISCOUNT OF EXPORT BILL(s) DRAWN UNDER LETTER OF CREDIT

- คำขอให้ธนาคารเรียกเก็บ หรือ รับซื้อ/รับซื้อลดเอกสารส่งออก APPLICATION FOR COLLECTION OR NEGOTIATION / DISCOUNT OF EXPORT BILL(s)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สายงานธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ โทร. 02-558-6555 ต่อ 6039-6041

ธ.ก.ส. คอลเซนเตอร์ โทร. 0-2555-0555


กลับสู่ด้านบน