1. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปต่างประเทศ

ผู้โอนเงินสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมได้ 2 ประเภท ดังนี้

-    กรณีผู้รับเงินในต่างประเทศ เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ    
ธนาคารคิด ค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อรายการ (ค่าธรรมเนียมต้นทาง)

-    กรณีผู้โอนเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม
ตามสกุลเงินที่โอน (สามารถสอบถามค่าธรรมเนียมในการโอนเงินได้ที่สาขาทั่วประเทศ)


2. ต้องการโอนเงินไปต่างประเทศต้องทำอย่างไร

ผู้โอนเงินต้องทราบข้อมูล ดังต่อไปนี้

  • รหัส SWIFT ของธนาคารผู้รับเงิน
  • ชื่อธนาคาร และที่อยู่ของธนาคารผู้รับเงิน
  • เลขที่บัญชี* ชื่อบัญชี และที่อยู่ของผู้รับเงิน
  • สกุลเงินและจำนวนเงินที่ต้องการโอนเงิน
  • วัตถุประสงค์ของการโอนเงิน
  • เอกสารประกอบการโอนเงิน

*ทั้งนี้ ประเทศปลายทางบางประเทศกำหนดให้มีรหัสพิเศษเพิ่มเติมในการโอนเงิน อาทิ
     -    กรณีโอนเงินไปให้ผู้รับเงินที่ในทวีปยุโรปต้องมี International Bank Account Number : IBAN
     -    กรณีโอนเงินไปสหรัฐอเมริกา ต้องมี Routing Number หรือ ABA Number
     -    กรณีโอนเงินไปประเทศแคนนาดา ต้องมี Transit Number
     -    กรณีโอนเงินไปประเทศออสเตรเลีย ต้องมี BSB Number
     -    กรณีโอนเงินไปประเทศอังกฤษ ต้องมี SORT Code
     -    กรณีโอนเงินไปประเทศอินเดีย ต้องมี IFSC Code 


3. ต้องเตรียมเอกสารเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของการโอนเงินหรือไม่

ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเรียกเก็บเอกสารต่างๆ ที่แสดงวัตถุประสงค์ของการโอนเงินไปต่างประเทศจากลูกค้า เช่น

  • ค่าสินค้า ค่าบริการ ใช้เอกสารเรียกเก็บเงิน Invoice, Proforma Invoice, Commercial Invoice
  • ค่าการศึกษา ใช้เอกสารการศึกษา เช่น หนังสือรับรองของสถานการศึกษา, I-20, เอกสารการลงทะเบียน สำเนาบัตรนักศึกษา
  • รายได้ส่งกลับของชาวต่างชาติ ใช้เอกสารสำเนาหนังสือเดินทาง, Work Permit , หนังสือรับรองเงินเดือน
  • ส่งเงินให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้อง ใช้เอกสารแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ, หลักฐานของทางราชการแสดงว่ายินยอมให้พำนักอยู่ในประเทศนั้น หรือ สำเนา Passport, Work Permit หรือ Citizen Card

 


Copy to clipboard

กลับสู่ด้านบน