ธ.ก.ส. รับ 7 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2563 รางวัลแห่งความมุ่งมั่น พัฒนาชนบทสู่ความยั่งยืน โดยรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าจากการที่ ธ.ก.ส. ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาสนับสนุนชุมชนบ้านไร่มะขาม จ.เพชรบุรี สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน


กลับสู่ด้านบน