นายกิตติภพ อรรถพร
นายกิตติภพ อรรถพร kittipob.au@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์
นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ narong.sa@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์
นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ nicha.au@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ
นางภาวนา เจริญชัยมงคล
นางภาวนา เจริญชัยมงคล pawana.ja@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี
นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์
นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ pongphun.jo@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ
นายมโนชัย สุดจิตร
นายมโนชัย สุดจิตร manochai@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
นายโยธิน เพิ่มพูล
นายโยธิน เพิ่มพูล yotin.pe@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
นายโสรัต โสพรรณรัตน์
นายโสรัต โสพรรณรัตน์ sorat.so@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์
นายรัตนะชัย ดำเนินสวัสดิ์
นายรัตนะชัย ดำเนินสวัสดิ์ ratanachai.du@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
นางสุณี ไพบูลย์
นางสุณี ไพบูลย์ sunee@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล
รอการแต่งตั้ง
รอการแต่งตั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายอดิเรก วงษ์คงคำ
นายอดิเรก วงษ์คงคำ adirek.wo@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท
นายไพศาล หงษ์ทอง
นายไพศาล หงษ์ทอง paisan.ho@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อเกษตรกร
นายภานิต ภัทรสาริน
นายภานิต ภัทรสาริน phanit.ph@baac.or.th
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยและแก้หนี้นอกระบบ
นายชัพพ์ คงมนต์
นายชัพพ์ คงมนต์ chab.ko@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อผู้ประกอบการและสถาบัน
นายสุรินทร์ แก้วระย้า
นายสุรินทร์ แก้วระย้า surin.ka@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
นายดำรงชัย เดชาธิคม
นายดำรงชัย เดชาธิคม damrongchai.de@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา
ภาคเหนือตอนบน
นายสมเกียรติ สิทธิชัยพร
นายสมเกียรติ สิทธิชัยพร somkiat.si@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา
ภาคเหนือตอนล่าง
นายนิยม รัตนเย็นใจ
นายนิยม รัตนเย็นใจ niyom.ra@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นายชิตชัย สุวิชาเชิดชู
นายชิตชัย สุวิชาเชิดชู chitchai.su@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
นายสมชาย คมพงษ์ปภา
นายสมชาย คมพงษ์ปภา somchai.kom@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง
นายยุวพล วัตถุ
นายยุวพล วัตถุ yuwapon.wat@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก
นายมานพ จินาไหม
นายมานพ จินาไหม manop.ji@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน
นายมณฑล รัตนแคล้ว
นายมณฑล รัตนแคล้ว monton.ra@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา
ภาคใต้ตอนล่าง

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน