นายกิตติภพ อรรถพร
นายกิตติภพ อรรถพร kittipob.au@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
นางสาวพรหมกร พรหมขัติแก้ว
นางสาวพรหมกร พรหมขัติแก้ว prommakorn.pr@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาด
นายอรรณพ ศึกษาการ
นายอรรณพ ศึกษาการ unnop.su@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ
นางสาวฐานิศวร์ ฐิติโชติวัฒนกุล
นางสาวฐานิศวร์ ฐิติโชติวัฒนกุล thanid.th@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี
นายประสาน พูลเวช
นายประสาน พูลเวช prasan.pu@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ
นายมโนชัย สุดจิตร
นายมโนชัย สุดจิตร manochai@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
นายสมพร ปานอ่อน
นายสมพร ปานอ่อน somporn.pa@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
นายไพศาล หงษ์ทอง
นายไพศาล หงษ์ทอง paisan.ho@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์
นางเบญญทิพย์ สิงห์ฤาเดช
นางเบญญทิพย์ สิงห์ฤาเดช benyathip.si@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
นายวิษุวัต เปรุนาวิน
นายวิษุวัต เปรุนาวิน visuvat.pe@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล
นางสาวไข่มุก จูงใจจารุมาศ
นางสาวไข่มุก จูงใจจารุมาศ kaimuk@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายอดิเรก วงษ์คงคำ
นายอดิเรก วงษ์คงคำ adirek.wo@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชนบท
นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล
นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล narong.kh@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล
นายศรัทธา อินทรพรหม
นายศรัทธา อินทรพรหม sattha.in@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อสถาบัน
นายสุรินทร์ แก้วระย้า
นายสุรินทร์ แก้วระย้า surin.ka@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
นายมาโนช บัวองค์
นายมาโนช บัวองค์ manoch.bu@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา
ภาคเหนือตอนบน
นายภูมิ เกลียวศิริกุล
นายภูมิ เกลียวศิริกุล poom.kl@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา
ภาคเหนือตอนล่าง
นายวุฒิชัย ข่าขันมะลี
นายวุฒิชัย ข่าขันมะลี wuttichai.kh@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นายชิตชัย สุวิชาเชิดชู
นายชิตชัย สุวิชาเชิดชู chitchai.su@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
นายภาณุมาศ ตั้นซู่
นายภาณุมาศ ตั้นซู่ panumas.ta@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง
นายชัยยุทธ รื่นจิตต์
นายชัยยุทธ รื่นจิตต์ chaiyut.r@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา
ภาคตะวันออก
นายนักรบ อินทรสาลี
นายนักรบ อินทรสาลี nakrop.in@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก
นายมานพ จินาไหม
นายมานพ จินาไหม manop.ji@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน
นายมณฑล รัตนแคล้ว
นายมณฑล รัตนแคล้ว monton.ra@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา
ภาคใต้ตอนล่าง
นางสาวรัตนสิริ เลิศอมรวณิช
นางสาวรัตนสิริ เลิศอมรวณิช rattanasiri.le@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก
นายนรินทร์ สมสะอาด
นายนรินทร์ สมสะอาด narin.so@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง
นางสุณี ไพบูลย์
นางสุณี ไพบูลย์ sunee@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายความเสี่ยง
นางสาวขนิษฐา กิจสิวะเวช
นางสาวขนิษฐา กิจสิวะเวช kanista@baac.or.th
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ

กลับสู่ด้านบน