ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (จ.เพชรบุรี)
2 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (ศวพ.)
3 2563 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (ศวพ.)
4 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (ศวพ.)
5 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (ฝทน.)
6 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (ฝอก.)
7 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (ฝอก.)
8 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 2 โครงการ (จ.สระบุรี)
9 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (จ.บึงกาฬ)
10 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 2 โครงการ (จ.ศรีสะเกษ)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน