ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2564 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 จำนวน 1 โครงการ (สสผ.)
2 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 จำนวน 1 โครงการ (สพน.)
3 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 จำนวน 1 โครงการ (สจพ.)
4 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 จำนวน 1 โครงการ (ฝทน.)
5 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 จำนวน 1 โครงการ (ฝอก.)
6 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 จำนวน 1 โครงการ (ฝอก.)
7 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 จำนวน 1 โครงการ (สสป.)
8 2564 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 จำนวน 1 โครงการ (สสผ.)
9 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 จำนวน 2 โครงการ (ปราจีนบุรี)
10 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 จำนวน 1 โครงการ (สพก.)

กลับสู่ด้านบน