ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 (สำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์)
2 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 1 โครงการ (ฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล)
3 2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 2 โครงการ (จ.เลย , จ.พะเยา)
4 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 1 โครงการ (จ.เชียงใหม่)
5 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 1 โครงการ (จ.ลำปาง)
6 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 2 โครงการ (จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ)
7 2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 1 โครงการ (จ.ภูเก็ต)
8 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 1 โครงการ (จ.ศรีสะเกษ)
9 2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 2 โครงการ (สำนักจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ , จ.เพชรบุรี)
10 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 6 โครงการ (จ.พะเยา จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน