ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (ฝ่ายอำนวยการ)
2 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (ฝ่ายอำนวยการ)
3 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (จ.ยโสธร)
4 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (จ.สงขลา)
5 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (จ.หนองคาย)
6 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (จ.เพชรบุรี)
7 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
8 2563 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 2 โครงการ (สำนักจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)
9 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ (สำนักจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)
10 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 จำนวน 1 โครงการ

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน