ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-คอมพิวเตอร์ ประจำปีบัญชี 2559 (ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วันที่ 1 เมษายน 2559 และเผยแพร่ ณ วันที่ 29 เมษายน 2559)
2 2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ครุภัณฑ์ ประจำปีบัญชี 2559 (ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วันที่ 1 เมษายน 2559 และเผยแพร่ ณ วันที่ 29 เมษายน 2559)
3 2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ปรับปรุงอาคาร ประจำปีบัญชี 2559 (ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วันที่ 1 เมษายน 2559 และเผยแพร่ ณ วันที่ 29 เมษายน 2559)
4 2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ก่อสร้างอาคาร ประจำปีบัญชี 2559 (ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วันที่ 1 เมษายน 2559 และเผยแพร่ ณ วันที่ 29 เมษายน 2559)
5 2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ที่ดิน ประจำปีบัญชี 2559 (ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วันที่ 1 เมษายน 2559 และเผยแพร่ ณ วันที่ 29 เมษายน 2559)
6 2558 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีบัญชี 2558
7 2558 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์สำนักงานใหญ่ ปีบัญชี 2558
8 2558 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหมวดคอมพิวเตอร์ ปีบัญชี 2558
9 2558 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีบัญชี 2558
10 2556 สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

กลับสู่ด้านบน