ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 39 โครงการ (ส่วนงานสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง)
2 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 61 โครงการ (ส่วนงานสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบน)
3 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 20 โครงการ (ส่วนงานสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก)
4 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 18 โครงการ (ส่วนงานสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก)
5 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 5 โครงการ (ส่วนงานสังกัดสำนักกิจการนครหลวง)
6 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 21 โครงการ (ส่วนงานสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคกลาง)
7 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 76 โครงการ (ส่วนงานสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)
8 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 59 โครงการ (ส่วนงานสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)
9 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 39 โครงการ (ส่วนงานสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง)
10 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 38 โครงการ (ส่วนงานสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน