ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2558 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างหมวดก่อสร้างอาคาร ปีบัญชี 2558
2 2558 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างหมวดปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปีบัญชี 2557
3 2558 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างหมวดที่ดิน ปีบัญชี 2557
4 2558 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างหมวดคอมพิวเตอร์ ปีบัญชี 2558
5 2558 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภํณฑ์สำนักงานใหญ่ ปีบัญชี 2557
6 2555 รายงานผลการจัดซืั้อจ้างประจำไตรมาส 3 ปี 2555
7 2555 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำไตรมาส 2 ปี 2555
8 2555 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 ปี2555
9 2554 การจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร ประจำปีบัญชี 2554
10 2554 การซื้อ Ethernet Switch สำหรับสาขา ประจำปีบัญชี 2554

กลับสู่ด้านบน