ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 1 โครงการ (จ.นครศรีธรรมราช)
2 2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2561 จำนวน 3 โครงการ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
3 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 12 โครงการ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
4 2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 1 โครงการ (จ.นครศรีธรรมราช)
5 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 1 โครงการ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
6 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 2 โครงการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม,ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด)
7 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 1 โครงการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม)
8 2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 2 โครงการ (จ.ขอนแก่น, ฝ่ายอำนวยการ)
9 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562 จำนวน 1 โครงการ (ฝ่ายอำนวยการ)
10 2561 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2561 จำนวน 1 โครงการ (กรุงเทพมหานคร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน