ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2562 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562
2 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
3 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
5 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
6 2561 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2561
7 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
8 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
9 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
10 2561 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน