ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชลบุรี จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (นายเกรียงไกร จารย์โพธิ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชลบุรี
ไฟล์ประกอบ >> 5274-832177-337715.pdf

กลับสู่ด้านบน