ไฟล์ประกอบ

เปิดรับฟังความคิดเห็น

9 กรกฏาคม 2562 ถึง 12 กรกฏาคม 2562 (เป็นเวลา 3 วัน ไม่นับรวมวันที่เปิด)

คำถาม/ความคิดเห็น 1

ข้อความ

ขอดูรูปรถที่จะขายทอดตลาดพรุ่งนี้ค่ะ

โดย

สุชานาฎ

เมื่อ

11 กรกฏาคม 2562

คำถาม/ความคิดเห็น 2

ข้อความ

ขอดูรูปรถที่จะขายทอดตลาดพรุ่งนี้ค่ะ

โดย

สุชานาฎ

เมื่อ

11 กรกฏาคม 2562

สรุปผล

คำถามพิจารณ์ของผู้พิจารณ์เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการขอข้อมูลเกี่ยวกับการขายทอดตลาด

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน