เปิดรับฟังความคิดเห็น

9 ตุลาคม 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562 (เป็นเวลา 6 วัน ไม่นับรวมวันที่เปิด)

คำถาม/ความคิดเห็น

ไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน