เปิดรับฟังความคิดเห็น

14 กรกฏาคม 2564 ถึง 18 กรกฏาคม 2564 (เป็นเวลา 4 วัน ไม่นับรวมวันที่เปิด)

คำถาม/ความคิดเห็น

ไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น

สรุปผล

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

กลับสู่ด้านบน