ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน และส่วนประกอบอื่น ๆ ธ.ก.ส. สาขาเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ราคากลางของงานจ้าง
ปรับปรุง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,443,565.28 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อย
หกสิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. เป็นผู้ได้รับงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสำนักงานของ ธ.ก.ส. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
และหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ รวมกันแล้วจำนวนงานต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กำหนดไว้
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และสิทธิในการรับงานของ ธ.ก.ส. ให้เป็นไปตามการแบ่งชั้นผู้รับจ้าง และต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ ธ.ก.ส. ฉบับที่ 24 ว่าด้วยการจดทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างเหมางานก่อสร้าง
ทุกประการ (ตามเอกสารแนบท้ายประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.10) ดังนี้
(1) ผู้รับจ้างชั้นที่ 1 มีสิทธิรับงานก่อสร้างได้ 5 งาน ไม่จำกัดวงเงินก่อสร้างต่องาน มีสิทธิ
รับงานปรับปรุงได้ไม่จำกัด
(2) ผู้รับจ้างชั้นที่ 2 มีสิทธิรับงานก่อสร้างได้ 4 งาน วงเงินก่อสร้างงานละไม่เกิน 40 ล้านบาท
มีสิทธิรับงานปรับปรุงได้ไม่จำกัด
(3) ผู้รับจ้างชั้นที่ 3 มีสิทธิรับงานก่อสร้างได้ 3 งาน วงเงินก่อสร้างงานละไม่เกิน 25 ล้านบาท
มีสิทธิรับงานปรับปรุงได้ไม่จำกัด
(4) ผู้รับจ้างชั้นที่ 4 มีสิทธิรับงานก่อสร้างได้ 2 งาน วงเงินก่อสร้างงานละไม่เกิน 15 ล้านบาท
มีสิทธิรับงานปรับปรุงได้โดยจำกัดวงเงิน ดังนี้
4.1 วงเงินปรับปรุงต่ำกว่า 1 ล้านบาท รับได้ ?ไม่จำกัด?
4.2 วงเงินปรับปรุง 1-5 ล้านบาท รับได้ ?จำนวนไม่เกิน 3 งาน?
4.3 วงเงินปรับปรุงมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป รับได้ ?จำนวนไม่เกิน 2 งาน?
(5) ผู้รับจ้างชั้นที่ 5 มีสิทธิรับงานก่อสร้างได้ 1 งาน วงเงินก่อสร้างงานละไม่เกิน 10 ล้านบาท
มีสิทธิรับงานปรับปรุงได้โดยจำกัดวงเงินดังนี้
5.1 วงเงินปรับปรุงต่ำกว่า 1 ล้านบาท รับได้ ?ไม่จำกัด?
5.2 วงเงินปรับปรุง 1-5 ล้านบาท รับได้ ?จำนวนไม่เกิน 2 งาน?
5.3 วงเงินปรับปรุงมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป รับได้ ?จำนวนไม่เกิน 1 งาน?
12. เป็นผู้ประกอบการที่ ธ.ก.ส.ได้รับขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างเหมางาน
ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารของธนาคารไว้ในชั้นที่ ???-???.

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.
ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกษตรสมบูรณ์ และกำหนดเปิดซองประกวดราคา
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 ถึงเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเกษตรสมบูรณ์ ที่ตั้ง 219 หมู่ที่ 4
ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 8
สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-869-110 ต่อ 0 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเมื่อ

20 กรกฏาคม 2565

ขายเอกสาร

25 กรกฏาคม 2565 ถึง 8 สิงหาคม 2565

ยื่นซอง

9 สิงหาคม 2565 ถึง 9 สิงหาคม 2565

เปิดซอง

10 สิงหาคม 2565

กลับสู่ด้านบน