ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ?ธ.ก.ส.? มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ สาขากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,089,657.87 บาท (สี่ล้านแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. เป็นผู้ประกอบการที่ ธ.ก.ส. ได้รับขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างเหมางานก่อสร้าง และรับงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของ ธ.ก.ส. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ รวมกันแล้วจำนวนงานต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กำหนด
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการรับงานของ ธ.ก.ส. ให้เป็นไปตามประกาศ ธ.ก.ส. เลขที่ 789/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างเหมางานก่อสร้าง ทุกประการ ดังนี้
(1) ผู้รับจ้างชั้นที่ 1 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง โดยไม่จำกัดวงเงิน จำนวน 5 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง โดยไม่จำกัดวงเงินและไม่จำกัดจำนวนงาน
(2) ผู้รับจ้างชั้นที่ 2 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่องาน จำนวน 4 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่องาน โดยไม่จำกัดจำนวนงาน
(3) ผู้รับจ้างชั้นที่ 3 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 25 ล้านบาทต่องาน จำนวน 3 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ไม่เกิน 25 ล้านบาทต่องาน โดยไม่จำกัดจำนวนงาน
(4) ผู้รับจ้างชั้นที่ 4 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่องาน จำนวน 2 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ดังนี้
(4.1) งานปรับปรุง ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่องาน โดยไม่จำกัดจำนวนงาน
(4.2) งานปรับปรุง ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่องาน จำนวน 3 งาน
(4.3) งานปรับปรุง เกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน
(5) ผู้รับจ้างชั้นที่ 5 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ดังนี้
(5.1) งานปรับปรุง ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่องาน จำนวน 2 งาน
(5.2) งานปรับปรุง ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน
(5.3) งานปรับปรุง เกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน
(6) ผู้รับจ้างชั้นที่ 6 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน และมีสิทธิ
รับงานปรับปรุง ดังนี้
(6.1) งานปรับปรุง ไม่เกิน 5 แสนบาทต่องาน จำนวน 2 งาน
(6.2) งานปรับปรุง เกินกว่า 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน
11. เป็นผู้ประกอบการที่ ธ.ก.ส. ได้รับขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างเหมางานก่อสร้าง และรับงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของ ธ.ก.ส. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ รวมกันแล้วจำนวนงานต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กำหนด
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และสิทธิในการรับงานของ ธ.ก.ส. ให้เป็นไปตามการแบ่งชั้นผู้รับจ้าง และระเบียบ ธ.ก.ส. ฉบับที่ 24 ว่าด้วยการจดทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างเหมางานก่อสร้าง ทุกประการ ดังนี้
(1) ผู้รับจ้างชั้นที่ 1 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง โดยไม่จำกัดวงเงิน จำนวน 5 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง โดยไม่จำกัดวงเงินและไม่จำกัดจำนวนงาน
(2) ผู้รับจ้างชั้นที่ 2 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่องาน จำนวน 4 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่องาน โดยไม่จำกัดจำนวนงาน
(3) ผู้รับจ้างชั้นที่ 3 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 25 ล้านบาทต่องาน จำนวน 3 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ไม่เกิน 25 ล้านบาทต่องาน โดยไม่จำกัดจำนวนงาน
(4) ผู้รับจ้างชั้นที่ 4 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่องาน จำนวน 2 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ดังนี้
(4.1) งานปรับปรุง ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่องาน โดยไม่จำกัดจำนวนงาน
(4.2) งานปรับปรุง ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่องาน จำนวน 3 งาน
(4.3) งานปรับปรุง เกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน
(5) ผู้รับจ้างชั้นที่ 5 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ดังนี้
(5.1) งานปรับปรุง ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่องาน จำนวน 2 งาน
(5.2) งานปรับปรุง ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน
(5.3) งานปรับปรุง เกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน
(6) ผู้รับจ้างชั้นที่ 6 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน และมีสิทธิ
รับงานปรับปรุง ดังนี้
(6.1) งานปรับปรุง ไม่เกิน 5 แสนบาทต่องาน จำนวน 3 งาน
(6.2) งานปรับปรุง เกินกว่า 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 13.00 น. ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขากบินทร์บุรี เลขที่ 546 หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ในวันที่
3 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2566 ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ติดต่อชำระเงินและรับเอกสารประกวดราคา ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขากบินทร์บุรี เลขที่ 546 หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น.
2. สแกน QR Code เพื่อชำระเงินผ่าน Mobile Banking โดยระบุเลขที่ประกาศนี้ในช่องบันทึก
ช่วยจำ และส่งหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In Slip) พร้อมระบุชื่อโครงการประกวดราคา ชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล wawdao.tu@baac.or.th ภายในวันที่13 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. เมื่อ ธ.ก.ส. ได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งไฟล์เอกสารประกวดราคาทางอีเมลในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้ กรณีส่งหลักฐานการชำระเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด ธ.ก.ส. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเอกสารทุกกรณี
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข037-280515 ในวันและเวลาทำการธนาคาร


ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ).....................................................
(นายวินัย นาชัย)
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขากบินทร์บุรี ทำการแทน
ผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


QR Code สำหรับชำระเงิน
ผ่าน Mobile Banking


หมายเหตุ ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการซื้อเอกสารประกวดราคา ผ่าน Mobile Banking โดยการสแกน
QR Code ด้านล่างนี้ส่วนงาน สาขากบินทร์บุรี

ประกาศเมื่อ

3 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

3 มีนาคม 2566 ถึง 13 มีนาคม 2566

ยื่นซอง

14 มีนาคม 2566 ถึง 14 มีนาคม 2566

เปิดซอง

14 มีนาคม 2566

กลับสู่ด้านบน