พร้อมเพย์ (PromptPay)
?บริการ รับ-โอนเงินแบบใหม่ เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น?

บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay)

บริการทางเลือกใหม่ให้ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ใช้ในการโอนเงิน และรับเงิน โดยใช้ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก แทนเลขบัญชีเงินฝาก


คุณสมบัติผู้สมัคร

  พร้อมเพย์บุคคลธรรมดา
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของ ธ.ก.ส.
  พร้อมเพย์นิติบุคคล
 • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของ ธ.ก.ส.
 • มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากรมสรรพากร 13 หลัก


เอกสารการสมัครใช้บริการ

  พร้อมเพย์บุคคลธรรมดา
 • แบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมเพย์บุคคลธรรมดา
 • บัญชีเงินฝาก
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
   • บัญชีกระแสรายวัน (Type 1001 , 1003)
   • บัญชีออมทรัพย์ใช้สมุด (Type 2001)
   • บัญชีออมทรัพย์รักษาทรัพย์ (Type 2101)
   • บัญชีออมทรัพย์โครงการ (Type 2004))
    • Project 0101 ออมทรัพย์ทวีโชค
    • Project 9301 เยาวชนรายคน
    • Project 9815 ออมดีมีทุน
    • Project 9831 Senior Savings
   • บัญชีออมทรัพย์ A Savings (Type 2014)
   • บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Type 2015)
  • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Type 1001)
  • บัญชีเงินฝากเจ้าของคนเดียว (Single) หมายถึง ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดา
 • บัตรประชาชน
  พร้อมเพย์นิติบุคคล
 • แบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมเพย์นิติบุคคล
 • บัญชีเงินฝาก ประเภทเจ้าของคนเดียว (Single) และอยู่ภายใต้ CIF ของนิติบุคคลนั้นๆ ซึ่งระบุหมายเลขทะเบียนนิติบุคคลและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรแล้ว
  • บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
   • บัญชีออมทรัพย์ใช้สมุด (Type 2001)
   • บัญชีออมทรัพย์ไม่ใช้สมุด (Type 2002)
   • บัญชีออมทรัพย์รักษาทรัพย์ (Type 2101)
   • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Type 1001)
  • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Type 1001)
 • บัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 • เอกสารประกอบการลงทะเบียนนิติบุคคล


ช่องทางการสมัครใช้บริการ

?


กลับสู่ด้านบน