ประกันภัยสินเชื่อนาโนเพื่อรายย่อย_บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
ประกันภัยสินเชื่อฉุกเฉินโควิด ธ.ก.ส._บมจ.วิริยะประกันภัย
ประกันสินเชื่อปลอดภัยพิเศษ สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ธ.ก.ส._บมจ.ทิพยประกันภัย
ประกันคุ้มครองสินเชื่อแบบเกื้อทรัพย์เฉพาะกาลสำหรับรายย่อย_บมจ.สหประกันชีวิต
สินเชื่อปลอดภัยพิเศษ สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ธ.ก.ส._บมจ.ทิพยประกันภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ สินเชื่อปลอดภัย บมจ.ทิพยประกันภัย
ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อแบบคงที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อแบบ "เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล" บมจ.สหประกันชีวิต
ประกันภัยอุบัติเหตสุ่วนบุคคล "สินเชื่อนาโน" บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ "สินเชื่อสบายใจ" บมจ.นำสินประกันภัย

กลับสู่ด้านบน