เปิดรับฟังความคิดเห็น

30 กรกฏาคม 2563 ถึง 4 สิงหาคม 2563 (เป็นเวลา 5 วัน ไม่นับรวมวันที่เปิด)

คำถาม/ความคิดเห็น

ไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น

สรุปผล

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

กลับสู่ด้านบน