เปิดรับฟังความคิดเห็น

27 กรกฏาคม 2564 ถึง 2 สิงหาคม 2564 (เป็นเวลา 6 วัน ไม่นับรวมวันที่เปิด)

คำถาม/ความคิดเห็น

ข้อความ

การกำหนดสเปคงานกระดาษที่ใช้ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในไทยที่สามารถผลิตกระดาษจากวัสดุใหม่ เช่น ฟางข้าว ได้เข้าถึง นอกจากกระดาษนี้จะสามารถผลิตในไทยได้แล้ว สามารถลดการนำเข้า ลดการเผา และกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริง

โดย

จารุวรรณ

เมื่อ

29 กรกฏาคม 2564

สรุปผล

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

กลับสู่ด้านบน