ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ?ธ.ก.ส.? มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดปราจีนบุรี ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,341,854.37 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. เป็นผู้ประกอบการที่ ธ.ก.ส. ได้รับขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างเหมางานก่อสร้าง และรับงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของ ธ.ก.ส. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ รวมกันแล้วจำนวนงานต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กำหนด
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการรับงานของ ธ.ก.ส. ให้เป็นไปตามประกาศ ธ.ก.ส. เลขที่ 789/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างเหมางานก่อสร้าง ทุกประการ ดังนี้
(1) ผู้รับจ้างชั้นที่ 1 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง โดยไม่จำกัดวงเงิน จำนวน 5 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง โดยไม่จำกัดวงเงินและไม่จำกัดจำนวนงาน
(2) ผู้รับจ้างชั้นที่ 2 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่องาน จำนวน 4 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่องาน โดยไม่จำกัดจำนวนงาน
(3) ผู้รับจ้างชั้นที่ 3 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 25 ล้านบาทต่องาน จำนวน 3 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ไม่เกิน 25 ล้านบาทต่องาน โดยไม่จำกัดจำนวนงาน
(4) ผู้รับจ้างชั้นที่ 4 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่องาน จำนวน 2 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ดังนี้
(4.1) งานปรับปรุง ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่องาน โดยไม่จำกัดจำนวนงาน
(4.2) งานปรับปรุง ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่องาน จำนวน 3 งาน
(4.3) งานปรับปรุง เกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน
(5) ผู้รับจ้างชั้นที่ 5 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ดังนี้
(5.1) งานปรับปรุง ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่องาน จำนวน 2 งาน
(5.2) งานปรับปรุง ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน
(5.3) งานปรับปรุง เกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน
(6) ผู้รับจ้างชั้นที่ 6 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ดังนี้
(6.1) งานปรับปรุง ไม่เกิน 5 แสนบาทต่องาน จำนวน 2 งาน
(6.2) งานปรับปรุง เกินกว่า 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน
11. เป็นผู้ประกอบการที่ ธ.ก.ส. ได้รับขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างเหมางานก่อสร้าง และรับงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของ ธ.ก.ส. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ รวมกันแล้วจำนวนงานต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กำหนด
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และสิทธิในการรับงานของ ธ.ก.ส. ให้เป็นไปตามการแบ่งชั้นผู้รับจ้าง และระเบียบ ธ.ก.ส. ฉบับที่ 24 ว่าด้วยการจดทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างเหมางานก่อสร้าง ทุกประการ ดังนี้
(1) ผู้รับจ้างชั้นที่ 1 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง โดยไม่จำกัดวงเงิน จำนวน 5 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง โดยไม่จำกัดวงเงินและไม่จำกัดจำนวนงาน
(2) ผู้รับจ้างชั้นที่ 2 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่องาน จำนวน 4 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ไม่เกิน 40 ล้านบาทต่องาน โดยไม่จำกัดจำนวนงาน
(3) ผู้รับจ้างชั้นที่ 3 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 25 ล้านบาทต่องาน จำนวน 3 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ไม่เกิน 25 ล้านบาทต่องาน โดยไม่จำกัดจำนวนงาน
(4) ผู้รับจ้างชั้นที่ 4 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่องาน จำนวน 2 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ดังนี้
(4.1) งานปรับปรุง ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่องาน โดยไม่จำกัดจำนวนงาน
(4.2) งานปรับปรุง ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่องาน จำนวน 3 งาน
(4.3) งานปรับปรุง เกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน
(5) ผู้รับจ้างชั้นที่ 5 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ดังนี้
(5.1) งานปรับปรุง ต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่องาน จำนวน 2 งาน
(5.2) งานปรับปรุง ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน
(5.3) งานปรับปรุง เกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน
(6) ผู้รับจ้างชั้นที่ 6 มีสิทธิรับงานก่อสร้าง ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน และมีสิทธิรับงานปรับปรุง ดังนี้
(6.1) งานปรับปรุง ไม่เกิน 5 แสนบาทต่องาน จำนวน 3 งาน
(6.2) งานปรับปรุง เกินกว่า 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่องาน จำนวน 1 งาน

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปราจีนบุรี (ชั้น 2) เลขที่ 314 ถนนราษฎรดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ติดต่อชำระเงินและรับเอกสารประกวดราคา ได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปราจีนบุรี (ชั้น 2) เลขที่ 314 ถนนราษฎรดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น.
2. สแกน QR Code เพื่อชำระเงินผ่าน Mobile Banking โดยระบุเลขที่ประกาศนี้ในช่องบันทึกช่วยจำ และส่งหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In Slip) พร้อมระบุชื่อโครงการประกวดราคา ชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล Cheewarat.ar@baac.or.th ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. เมื่อ ธ.ก.ส. ได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งไฟล์เอกสารประกวดราคาทางอีเมลในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้ กรณีส่งหลักฐานการชำระเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด ธ.ก.ส. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเอกสารทุกกรณี


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-213757 ต่อ 63 ในวันและเวลาทำการธนาคาร


ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566

(ลงชื่อ).....................................................
(นายชัยวัฒน์ กลิ่นเกลา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปราจีนบุรี


QR Code สำหรับชำระเงิน
ผ่าน Mobile Banking

ประกาศเมื่อ

8 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

9 มีนาคม 2566 ถึง 17 มีนาคม 2566

ยื่นซอง

20 มีนาคม 2566 ถึง 20 มีนาคม 2566

เปิดซอง

21 มีนาคม 2566

กลับสู่ด้านบน