ไฟล์ประกอบ

เปิดรับฟังความคิดเห็น

13 มีนาคม 2566 ถึง 16 มีนาคม 2566 (เป็นเวลา 3 วัน ไม่นับรวมวันที่เปิด)

คำถาม/ความคิดเห็น

ข้อความ

ในกรณีที่มีผลงานเอกสารสัญญาเดียวผลิตกล่องใส่เอกสารแค่ 300,000 บาท ซึ่งไม่ถึง 1,000,000 บาท สามารถยื่นได้หรือไม่
หรือเคยเป็น sub contract ให้บริษัท อื่นที่เคยมีสัญญาเกินมูลค่า 1,000,000 บาท แต่เป็นกล่องใส่เหรียญกษาปณ์ ของกระทรวงการคลัง
สามารถยื่นได้หรือไม่

โดย

วิเชียร

เมื่อ

16 มีนาคม 2566

สรุปผล

ธ.ก.ส. ได้พิจารณาคำถามประชาพิจารณ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เห็นว่าการแสดงความ
คิดเห็นดังกล่าว ผู้แสดงความคิดเห็นต้องการสอบถามคุณสมบัติของตนเอง ซึ่งมีผลงานที่มีมูลค่าไม่เป็นไป
ตามร่างประกาศและร่างเอกสารและที่กำหนดไว้ใน TOR ข้อ 3.10 ซึ่งกำหนดไว้ว่า "ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็น
ผู้ที่มีผลงานผลิตกล่องใส่เอกสารสัญญาเดียวไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยแสดง
เป็นหนังสือรับรองผลงาน ......." ได้หรือไม่ ซึ่งการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมิใช่ขอให้ปรับปรุง TOR
ดังนั้น จึงไม่ต้องปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารการจ้างฯ นี้ การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
งานนี้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามข้อ 1.2.4 " ห้ามมิให้กำหนดผลงานในงานซื้อหรืองานจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง แต่หากหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดผลงาน ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดผลงาน
ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น "
ของหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กวจ)0405/ว214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

กลับสู่ด้านบน