กรมธรรม์ ธกส มอบรักคู่รัก 1/1

เป็นกรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ แบบคุ้มครองสินเชื่อแก่คู่สมรสของลูกค้าผู้กู้ของธนาคาร เพื่อการคุ้มครองชีวิต และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ จำนวนเงินทุนสงเคราะห์สูงสุด 200,000 บาทต่อราย ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ส่งชำระเป็นรายปี ครบกำหนดแล้วไม่มีเงินคืน สามารถส่งชำระต่อเนื่องเพื่อต่ออายุเป็นรายปีได้จนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์

 

คุณสมบัติผู้ขอฝากเงินสงเคราะห์และเงื่อนไขสำคัญกรมธรรม์

ผู้ขอฝากเงินสงเคราะห์มีคุณสมบัติเป็นคู่สมรสของเกษตรกรลูกค้าผู้กู้ตามข้อบังคับที่ธนาคารกำหนด อายุระหว่าง20-60 ปีบริบูรณ์ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้พิการ

ทั้งนี้ กรมธรรม์มีผลบังคับโดยสมบูรณ์หลังจากระยะเวลารอคอย 31 วัน และธนาคารมีสิทธิโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาหรือบอกล้างสัญญาได้ภายใน 1 ปี กรณีผู้ฝากเงินสงเคราะห์เสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินผลประโยชน์ส่วนที่เหลือหลังจากหักชำระหนี้ที่มีกับธนาคารและหากกรมธรรม์ขาดผลบังคับต้องขอฝากใหม่เท่านั้น

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

การขอฝากเงินสงเคราะห์ตามกรมธรรม์  ติดต่อธนาคารสาขาที่คู่สมรสขึ้นทะเบียนลูกค้า  โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. ใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์แบบคุ้มครองสินเชื่อ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอฝากเงินสงเคราะห์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ที่ผู้ขอฝากเงินสงเคราะห์เป็นเจ้าของบัญชี

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์

 

การส่งชำระเงินฝากสงเคราะห์ปีขอต่ออายุ

1. หักบัญชี ตามที่ระบุในใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์ โดยนำเงินเข้าบัญชีของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งการส่งเงินฝากสงเคราะห์

2. ชำระเป็นเงินสด โดยนำใบแจ้งการส่งเงินฝากสงเคราะห์ ติดต่อเคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ เพื่อส่งชำระภายในวันที่ครบกำหนด หรือภายในระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด

**ข้อพึงระวัง** กรมธรรม์จะขาดผลบังคับทันที กรณีไม่ได้ส่งชำระเงินฝากสงเคราะห์ภายในระยะเวลาผ่อนผันข้างต้น

 

ระยะเวลาคุ้มครอง

1. เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่ธนาคารได้อนุมัติรับฝากเงินตามใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์ของผู้ขอฝากเงินสงเคราะห์เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลคุ้มครองย้อนหลังไปยังเวลา 12.00 น. ของวันที่ธนาคารได้รับชำระเงินฝากสงเคราะห์

2. คุ้มครอง 1 ปี และสิ้นสุดความคุ้มครองเวลา 12.00 น. ของวันที่ครบกำหนด ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ผลประโยชน์

            กรณีผู้ฝากเงินสงเคราะห์เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  ผู้รับประโยชน์หรือผู้ฝากเงินสงเคราะห์ตามแต่กรณี จะได้รับเงิน 100% ของเงินทุนสงเคราะห์ ในส่วนที่เหลือหลังจากหักชำระหนี้ที่มีกับธนาคาร

 

ความคุ้มครองกรณีขอรับความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติม

1. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเพิ่มอีก 100% ของเงินทุนสงเคราะห์

2. คุ้มครองสูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ รับเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ

 

การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ ติดต่อธนาคารสาขาทั่วประเทศ โดยเตรียมเอกสารดังนี้

1. ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนากรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์

4. เอกสารเกี่ยวข้องตามแต่กรณีที่ขอแก้ไข เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลผู้ฝากเงินสงเคราะห์, สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่า, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์, สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. สำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ ในกรณีผู้รับประโยชน์มิใช่บุคคล 5 ประเภท ประกอบด้วย บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร  ให้จัดทำ  “บันทึกเพิ่มเติมการขอฝากเงินสงเคราะห์”

 

การยื่นคำร้องขอรับเงินผลประโยชน์ มีข้อควรทราบและการจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลาที่จะต้องแจ้ง

  • แจ้งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต หรือภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับประโยชน์ทราบว่ามีการฝากเงินสงเคราะห์

  • แจ้งภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่แพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐอย่างน้อย 2 ท่าน ลงความเห็นรับรองว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

2. เตรียมเอกสารกรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตโดยธรรมชาติ

ผู้รับประโยชน์ต้องจัดทำและนำส่งเอกสารเพื่อการขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ตามรายการ ดังนี้

2.1 ใบคำร้องขอรับประโยชน์มรณกรรม / ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

2.2 หนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษา จำนวน 5 ชุด

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ และผู้รับประโยชน์

2.4 ต้นฉบับกรมธรรม์การฝากเงินสงเคราะห์ / ใบคำขอฝากเงินสงเคราะห์

2.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ฝากเงินสงเคราะห์ที่มีการจำหน่าย “ตาย” และของผู้รับประโยชน์

2.6 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา โดยชอบธรรม (กรณีผู้รับประโยชน์อายุต่ำกว่า 15 ปี)

2.7 สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ของผู้ฝากเงินสงเคราะห์และผู้รับประโยชน์

2.8 สำเนาใบมรณบัตรของผู้ฝากเงินสงเคราะห์

2.9 สำเนาหนังสือรับรองการตาย (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล)

2.10 ประวัติการรักษาพยาบาล

 

3. เตรียมเอกสารกรณีเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ

            นอกจากยื่นเอกสารตามข้อ 2 ข้างต้นแล้ว จะต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

   3.1 สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

   3.2 สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ (หน้า-หลัง)

   3.3 สำเนารายงานการตรวจทางนิติเวช / ตรวจศพ (ถ้ามี)

 

4. เตรียมเอกสารกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ใช้เอกสารตามข้อ 2.1 - 2.6 โดยใช้หลักฐานเฉพาะผู้ฝากเงินสงเคราะห์ และใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่า ผู้ฝากเงินสงเคราะห์ ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแล้ว ซึ่งรับรองโดยแพทย์โรงพยาบาลของรัฐอย่างน้อย 2 ท่าน

**ข้อพึงระวัง** สำเนาเอกสารที่จัดส่งธนาคาร จะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมแสดงต้นฉบับ


" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน