ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการเตรียม ความพร้อมรองรับเหตุวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบทำให้การบริการหยุดชะงัก โดยธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อลูกค้าผู้มาใช้บริการ สามารถตอบสนองและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีแนวทางกู้คืนบริการให้กลับสู่สภาวะปกติได้ภายในเวลาที่กำหนด รักษาภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าของธนาคาร ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจโดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของทางการและ/หรือคู่สัญญาต่าง

1. นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) ปีบัญชี 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบทำให้การบริการหยุดชะงัก โดยธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อลูกค้าผู้มาใช้บริการ สามารถตอบสนองและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีแนวทางกู้คืนบริการให้กลับสู่สภาวะปกติได้ภายในเวลาที่กำหนด รักษาภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าของธนาคาร ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจโดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของทางการและ/หรือคู่สัญญาต่างๆ ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดังนี้

1. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเชื่อมโยงสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล แนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย และเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหลัก อาทิ การวางแผน การปฏิบัติ การประเมินการตรวจสอบ และการทบทวนปรับปรุงกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

2. ให้คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee: BCM Committee) ของธนาคาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวมของธนาคาร กำหนดกลยุทธ์ วางแนวทางดำเนินงาน เพื่อสร้างขีดความสามารถให้ธนาคารมีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินหรือเหตุวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ให้คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee: BCM Committee) ส่วนภูมิภาคในทุกระดับ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของส่วนงานในสังกัด และรายงานผลการดำเนินงานต่อ BCM Committee ระดับธนาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุวิกฤตเกิดขึ้น รวมทั้งกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

4. ให้ส่วนงานธุรกิจและส่วนงานสนับสนุน มีหน้าที่จัดทำ นำไปปฏิบัติ ตรวจทาน และแก้ไขปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตที่ส่งผลกระทบทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก

5. ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทั่วทั้งองค์กร

2. โครงสร้างการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ธ.ก.ส. กำหนดโครงสร้าง นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เชื่อมโยงทั่วทั้งองค์กรสอดคล้อง กับมาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อให้มั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์ที่ทำให้การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก ธุรกรรมงานที่สำคัญ (Critical Business Functions) จะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง หรือกลับมาดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม ช่วยลดผลกระทบทางการเงิน กฎหมาย ชื่อเสียง และผลกระทบอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อสถาบันการเงิน โครงสร้างการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Committee: BCM Committee) ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาพรวม พิจารณาตัดสินใจประกาศใช้ และยุติการใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
2) คณะทำงานเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Team: ERT) ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของชีวิตพนักงาน ทรัพย์สิน และข้อมูลสำคัญของธนาคาร กำหนดแนวทางปฏิบัติแผนการฟื้นฟูสู่ภาวะปกติ
3) คณะทำงานธุรกรรมสำคัญ (Business Functions Recovery Team) ทำหน้าที่ดูแล จัดทำ ทบทวน ทดสอบ/ฝึกซ้อม แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกรรมงานสำคัญให้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดเหตุวิกฤต
4) คณะทำงานพัฒนาและเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง ทำหน้าที่ เตรียมความพร้อมศูนย์สำรอง เพื่อรองรับการใช้งานกรณีเกิดเหตุวิกฤต
5) คณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับภูมิภาค ทำหน้าที่กำกับดูแล สนับสนุนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของส่วนงานและสาขาในสังกัด และคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสาขา ทำหน้าที่ทดสอบ ฝึกซ้อม และดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ

3. กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

แนวทางของ PDCA Model ในระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประกอบดัวย
1) Plan : กำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ จัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์/บริการที่ต้องฟื้นคืนสภาพหากเกิดเหตุวิกฤต

2) Do : การดำเนินการ การปฏิบัติตามนโยบาย การควบคุม กระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด

3) Check : ตรวจสอบการทำงาน เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของภัยคุกคามที่ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงัก รวมทั้งประเมินความเพียงพอของจุดควบคุมที่มีอยู่ (Existing Control) และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

4) Action : การดูแลรักษาและปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา การทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของกระบวนการทำงาน และระบบงาน

4. การทดสอบและฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

1) กำหนดให้มีการทดสอบแผนฉุกเฉินการซ้อมแผนเสมือนจริง ของสำนักงานใหญ่ ศูนย์สำรอง และสาขา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) การซ้อมแผนเสมือนจริง โดยการจำลองสถานการณ์ เชิญส่วนงานภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมทดสอบแผนฯ และทดสอบระบบธุรกิจหลักเพื่อให้มีความพร้อมใช้หากเกิดเหตุวิกฤต


กลับสู่ด้านบน