ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศประกวดราคาสำหรับงานเช่ารถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานประจำส่วนงานภูมิภาค จำนวน 25 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e?Bidding) 29 ก.พ. 67 6 มี.ค. 67
ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทตู้ประจำส่วนงานภูมิภาค จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับใช้งานประจำ ส่วนงานภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.พ. 67 9 ก.พ. 67
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) อาคารสำนักงานสาขา Eco-Efficiency ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ย. 66 21 ก.ย. 66

ประกาศประกวดราคา

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) สำหรับระบบงานธุรกิจหลัก (CBS) โดยวิธีประกวดราคา 4 มี.ค. 67 4 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทตู้ ประจำส่วนงานภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มี.ค. 67 1 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อธนาคาร(ป้าย FASCIA ป้ายPOLE SIGN)และอาคารบ้านพักพนักงานส่วนประกอบอื่น สาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 67 21 ก.พ. 67 - 7 มี.ค. 67
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร B) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 16 ก.พ. 67 16 ก.พ. 67 - 12 มี.ค. 67
ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Office Professional Plus 2021 13 ก.พ. 67 13 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนธันวคม พ.ศ. 2566 31 ม.ค. 67
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 1 มี.ค. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริษัททัวร์สำหรับสัมมนาและศึกษาดูงานตามโครงการสานสัมพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาในสังกัดสำนักกิจการนครหลวงกับส่วนงานภาครัฐ โดยวิธีเปรียบเทียบ 29 ก.พ. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง Application "A Insure" โดยวิธีพิเศษ 29 ก.พ. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการส่งข้อความสำหรับระบบส่งข้อความสั้น (Short Message Service) โดยวิธีเปรียบเทียบ 29 ก.พ. 67

กลับสู่ด้านบน