ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ค. 65 25 ก.ค. 65
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานธุรการและงานบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิ.ย. 65 27 มิ.ย. 65
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65
ร่างประกาศประกวดราคาขอจ้างผลิตแหวนรางวัลความผูกพันกับองค์กร ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 1,579 วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 65 19 พ.ค. 65
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างผู้ช่วยพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านช่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ม.ค. 65 19 ม.ค. 65

ประกาศประกวดราคา

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกวดราคาจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากโครงการโรงเรียนธนาคาร (41-089) 16 ส.ค. 65 17 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ธ.ก.ส.สาขาเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 15 ส.ค. 65 15 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีประกวดราคา 4 ส.ค. 65 27 มิ.ย. 65 - 8 ก.ค. 65
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยวิธีประกวดราคา 5 ส.ค. 65 8 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ห้องน้ำลูกค้าและสวนประกอบอื่น ๆ ธ.ก.ส.สาขาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 4 ส.ค. 65 5 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนวิสาหกิจระยะ ๕ ปี ปีบัญชี ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ทบทวนครั้งที่ ๒) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ปีบัญชี ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานสาขาเมยวดี โดยวิธีพิเศษ 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาปลายพระยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 1 ชั้น สาขานายูง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีพิเศษ 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1/2565 ระหว่างเดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565 18 ส.ค. 65

กลับสู่ด้านบน