ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการ ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับข้อคิดเห็น
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครื่องแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ของสาขาและสาขาย่อย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 31 พ.ค. 67 6 มิ.ย. 67
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับใช้งานประจำ ส่วนงานภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 6 มี.ค. 67 11 มี.ค. 67
ร่างประกาศประกวดราคาสำหรับงานเช่ารถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานประจำส่วนงานภูมิภาค จำนวน 25 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e?Bidding) 29 ก.พ. 67 6 มี.ค. 67
ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทตู้ประจำส่วนงานภูมิภาค จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 67 27 ก.พ. 67
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับใช้งานประจำ ส่วนงานภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 67 22 ก.พ. 67

ประกาศประกวดราคา

โครงการ ประกาศ ขายเอกสารระหว่างวันที่
ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น (Multifunction Printer) เพื่อทดแทนเครื่องที่สิ้นสุดสัญญาเช่า ปีบัญชี 2567 21 มิ.ย. 67 21 มิ.ย. 67 - 5 ก.ค. 67
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานทั้งระบบ (Renovate) สาขาแม่จัน จังหวัดเชียงราย 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67
ประกาศประกวดราคางานจ้างติดตั้งระบบเครื่องแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ของสาขาและสาขาย่อย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 - 16 ก.ค. 67
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานทั้งระบบ (Renovate) สาขาลอง จังหวัดแพร่ 14 มิ.ย. 67 14 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
ประกวดราคาซื้อโครงการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยระบบซอฟต์แวร์ 14 มิ.ย. 67 14 มิ.ย. 67 - 3 ก.ค. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการ ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารสำหรับสาขา โดยวิธีประกวดราคา 21 มิ.ย. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นแกนกลางทางการเกษตร (Essence of Agriculture) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์คันเดิมต่อเนื่อง 5 มิ.ย. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์คันเดิมต่อเนื่อง ธ.ก.ส.สาขาน้ำพอง 20 มิ.ย. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเปิดและเปลี่ยนแปลง บัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงระบบ NFC, ThaID และแบบพิมพ์เงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีพิเศษ 20 มิ.ย. 67

กลับสู่ด้านบน