ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ ประเภท
1 2564 งานปรับปรุงอาคาร วก. สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอ่างทอง งานจ้างก่อสร้าง
2 2564 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ ธ.ก.ส ปีบัญชี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
3 2564 การจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด Digital ธ.ก.ส.สาขาพาน งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
4 2564 ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตซองสีน้ำตาลขยายข้างเล็ก (92-005) และจ้างผลิตแฟ้มเอกสารจำนอง (92-007) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
5 2564 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาประเมินอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมชุมชน (Gross Community Product : GCP) โดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษา
6 2564 การจัดเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี สำหรับใช้งานประจำ ธ.ก.ส.สาขาลานสัก งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 2564 เช่ารถยนต์กระบะสองตอน จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี สาขาบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
8 2564 เช่ารถยนต์เก๋ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี สาขาบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 2564 เช่ารถยนต์กระบะสองตอน จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี สาขาศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย งานที่มิใช่งานก่อสร้าง
10 2564 เช่ารถยนต์กระบะสองตอน จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี สาขาศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย งานที่มิใช่งานก่อสร้าง

กลับสู่ด้านบน