ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสาขาสมุทรปราการ
และ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ
ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
4,089,300 บาท (สี่ล้านแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศเมื่อ

19 ตุลาคม 2564

ขายเอกสาร

1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 16 พฤศจิกายน 2564

ยื่นซอง

23 พฤศจิกายน 2564 ถึง 23 พฤศจิกายน 2564

เปิดซอง

24 พฤศจิกายน 2564

กลับสู่ด้านบน