ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ?ธ.ก.ส.? มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ธ.ก.ส.สาขาเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,351,381.42 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. เป็นผู้ประกอบการที่ ธ.ก.ส. ที่ได้รับขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างเหมางานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสำนักงานของ ธ.ก.ส. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ รวมกันแล้วจำนวนงานต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กำหนดไว้

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และสิทธิในการรับงานของ ธ.ก.ส. ให้เป็นไปตามการแบ่งชั้นผู้รับจ้าง และต้องเป็นไปตามระเบียบ ธ.ก.ส. ฉบับที่ 24 ว่าด้วยการจดทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างเหมางานก่อสร้างทุกประการ (ตามเอกสารแนบท้ายประกวดราคาจ้าง ข้อ 1.10) ดังนี้
(1) ผู้รับจ้างชั้นที่ 1 มีสิทธิรับงานก่อสร้างได้ 5 งาน ไม่จำกัดวงเงินก่อสร้างต่องาน มีสิทธิรับงานปรับปรุงได้ไม่จำกัด
(2) ผู้รับจ้างชั้นที่ 2 มีสิทธิรับงานก่อสร้างได้ 4 งาน วงเงินก่อสร้างงานละไม่เกิน 40 ล้านบาท
มีสิทธิรับงานปรับปรุงได้ไม่จำกัด


(3) ผู้รับจ้างชั้นที่ 3 มีสิทธิรับงานก่อสร้างได้ 3 งาน วงเงินก่อสร้างงานละไม่เกิน 25 ล้านบาท
มีสิทธิรับงานปรับปรุงได้ไม่จำกัด
(4) ผู้รับจ้างชั้นที่ 4 มีสิทธิรับงานก่อสร้างได้ 2 งาน วงเงินก่อสร้างงานละไม่เกิน 15 ล้านบาท
มีสิทธิรับงานปรับปรุงได้โดยจำกัดวงเงิน ดังนี้
4.1 วงเงินปรับปรุงต่ำกว่า 1 ล้านบาท รับได้ ?ไม่จำกัด?
4.2 วงเงินปรับปรุง 1-5 ล้านบาท รับได้ ?จำนวนไม่เกิน 3 งาน?
4.3 วงเงินปรับปรุงมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป รับได้ ?จำนวนไม่เกิน 2 งาน?
(5) ผู้รับจ้างชั้นที่ 5 มีสิทธิรับงานก่อสร้างได้ 1 งาน วงเงินก่อสร้างงานละไม่เกิน 10 ล้านบาท
มีสิทธิรับงานปรับปรุงได้โดยจำกัดวงเงินดังนี้
5.1 วงเงินปรับปรุงต่ำกว่า 1 ล้านบาท รับได้ ?ไม่จำกัด?
5.2 วงเงินปรับปรุง 1-5 ล้านบาท รับได้ ?จำนวนไม่เกิน 2 งาน?
5.3 วงเงินปรับปรุงมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป รับได้ ?จำนวนไม่เกิน 1 งาน?
12. เป็นผู้ประกอบการที่ ธ.ก.ส.ได้รับขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารของธนาคารไว้ในชั้นที่ 1 - 4

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
ณ ธ.ก.ส. สาขาเขาฉกรรจ์ เลขที่ 699 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และกำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ธ.ก.ส.สาขาเขาฉกรรจ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเขาฉกรรจ์ เลขที่ 699 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 03-7247108 ต่อ 13 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศเมื่อ

15 สิงหาคม 2565

ขายเอกสาร

15 สิงหาคม 2565 ถึง 26 สิงหาคม 2565

ยื่นซอง

8 กันยายน 2565 ถึง 8 กันยายน 2565

เปิดซอง

9 กันยายน 2565

กลับสู่ด้านบน