เปิดรับฟังความคิดเห็น

18 มกราคม 2566 ถึง 23 มกราคม 2566 (เป็นเวลา 5 วัน ไม่นับรวมวันที่เปิด)

คำถาม/ความคิดเห็น

ข้อความ

โดย

นางสาวรัตตินันท์

เมื่อ

23 มกราคม 2566

สรุปผล

1. ค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน ได้กำหนดไว้ชัดเจนตามรายละเอียดอัตราค่าจ้างและจำนวน
ลูกจ้างธุรการและบริการ (หน้า 9 ของ TOR) และการปรับเพิ่มเงินค่าจ้างให้กับลูกจ้างทุกปีสูงสุด
ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี โดยข้อมูลนี้สามารถนำไปคำนวณค่าจ้างระยะเวลา 3 ปี ได้ ซึ่งในส่วนนี้ธนาคาร
เป็นผู้ดำเนินการจ่ายแก่ลูกจ้างตามที่จ่ายจริง
2. ค่าบริหารจัดการ ขึ้นอยู่กับราคาที่ผู้เสนอราคาเสนอ เมื่อได้ผู้ชนะการประกวดราคา
ธนาคารมีการต่อรองราคาแล้ว จึงนำราคาที่ได้จากการต่อรองราคามาแปลงเป็นอัตราร้อยละของ
ค่าบริหารจัดการ โดยธนาคารจะจ่ายค่าบริหารจัดการให้กับผู้ชนะการประกวดราคาในฐานอัตราค่าจ้าง 10,590 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามจำนวนผู้ปฏิบัติงานของผู้ประกวดราคาที่ปฏิบัติงานจริงต่อเดือน

กลับสู่ด้านบน