ลำดับที่ ปีบัญชี รายการ
1 2564 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2564 ไตรมาสที่ 1 (เม.ย. - มิ.ย. 64)
2 2563 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563
3 2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 4 (ม.ค. - มี.ค. 64)
4 2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 3 (ต.ค. - ธ.ค. 63)
5 2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 2 (ก.ค. - ก.ย. 63)
6 2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 1 (เม.ย. - มิ.ย. 63)
7 2562 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีบัญชี 2562
8 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
9 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
10 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

กลับสู่ด้านบน