นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นายสมบูรณ์  จิตเป็นธม
นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายดำรงชัย เดชาธิคม
นายดำรงชัย เดชาธิคม ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง เลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฏบัตร)

กลับสู่ด้านบน