นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายสมบูรณ์  จิตเป็นธม
นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาวประเสริฐศรี ศิริชัยพันธุ์
นางสาวประเสริฐศรี ศิริชัยพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง เลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฏบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน