นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายสมบูรณ์  จิตเป็นธม
นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฏบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน