นายวัชระ ฉัตรวิริยะ
นายวัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสระ ธ.ก.ส.
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ธ.ก.ส.
นางอมรา  กลับประทุม
นางอมรา กลับประทุม กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ธ.ก.ส.
นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ธ.ก.ส.
นายลือชัย  ชัยปริญญา
นายลือชัย ชัยปริญญา กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ธ.ก.ส.
นายกษาปณ์ เงินรวง
นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง เลขานุการ

แนวทางการปฏิบัติของกรรมการอิสระ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่าน)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน