นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการ
นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโบายรัฐวิสาหกิจ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายบรรจง เฉลียวเกรียงไกร
นายบรรจง เฉลียวเกรียงไกร รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง อนุกรรมการ
นายกษาปณ์ เงินรวง
นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง เลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน