กรรมการรัฐวิสาหกิจ

นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายศรายุทธ ยิ้มยวน
นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายสมเกียรติ กิมาวหา
นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายกษาปณ์ เงินรวง
นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายสันติ เจริญสุข
นายสันติ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล
นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์
นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายสมเกียรติ สิทธิชัยพร
นายสมเกียรติ สิทธิชัยพร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง
ตำแหน่ง กรรมการ
นายกิตติภพ อรรถพร
นายกิตติภพ อรรถพร ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ตำแหน่ง กรรมการ
นายโสรัต โสพรรณรัตน์
นายโสรัต โสพรรณรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

นายประสิทธิ  พาโฮม
นายประสิทธิ พาโฮม กรรมการ
นายประยุทธ มั่งมี
นายประยุทธ มั่งมี กรรมการ
นายเบญจรงค์ ภู่ทองวัฒนวงษ์
นายเบญจรงค์ ภู่ทองวัฒนวงษ์ กรรมการ
นายสถิตย์ บุญเสือ
นายสถิตย์ บุญเสือ กรรมการ
นายภานุมาศ ศรีภานุมาต
นายภานุมาศ ศรีภานุมาต กรรมการ
นายศุภชัย วงศ์เวคิน
นายศุภชัย วงศ์เวคิน กรรมการ
นายยุทธการ  ศรีรับขวา
นายยุทธการ ศรีรับขวา กรรมการ
นายสมปราชญ์ เขินกลาง
นายสมปราชญ์ เขินกลาง กรรมการ
นายสุเมธ ผ่อนผัน
นายสุเมธ ผ่อนผัน กรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน