กรรมการรัฐวิสาหกิจ

นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายบรรจง เฉลียวเกรียงไกร
นายบรรจง เฉลียวเกรียงไกร รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายกษาปณ์ เงินรวง
นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายสันติ เจริญสุข
นายสันติ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายสมบูรณ์ ดาศรี
นายสมบูรณ์ ดาศรี ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นาย สมภพ รอดกลาง
นาย สมภพ รอดกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล
นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายสรรพชัย เนมิตกนาม
นายสรรพชัย เนมิตกนาม ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก
ตำแหน่ง กรรมการ
นายกิตติภพ อรรถพร
นายกิตติภพ อรรถพร ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ตำแหน่ง กรรมการ
นายโยธิน เพิ่มพูล
นายโยธิน เพิ่มพูล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

นายประสิทธิ  พาโฮม
นายประสิทธิ พาโฮม กรรมการ
นายประยุทธ มั่งมี
นายประยุทธ มั่งมี กรรมการ
นายเบญจรงค์ ภู่ทองวัฒนวงษ์
นายเบญจรงค์ ภู่ทองวัฒนวงษ์ กรรมการ
นายศุภชัย วงศ์เวคิน
นายศุภชัย วงศ์เวคิน กรรมการ
นายสถิตย์ บุญเสือ
นายสถิตย์ บุญเสือ กรรมการ
นายสุเมธ ผ่อนผัน
นายสุเมธ ผ่อนผัน กรรมการ
นายภานุมาศ ศรีภานุมาต
นายภานุมาศ ศรีภานุมาต กรรมการ
นายสมปราชญ์ เขินกลาง
นายสมปราชญ์ เขินกลาง กรรมการ
นายยุทธการ  ศรีรับขวา
นายยุทธการ ศรีรับขวา กรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน