กรรมการรัฐวิสาหกิจ

นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายศรายุทธ ยิ้มยวน
นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายกษาปณ์ เงินรวง
นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายสันติ เจริญสุข
นายสันติ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายสมเกียรติ กิมาวหา
นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นาย สมภพ รอดกลาง
นาย สมภพ รอดกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล
นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายสมเกียรติ สิทธิชัยพร
นายสมเกียรติ สิทธิชัยพร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง
ตำแหน่ง กรรมการ
นายกิตติภพ อรรถพร
นายกิตติภพ อรรถพร ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ตำแหน่ง กรรมการ
นายโยธิน เพิ่มพูล
นายโยธิน เพิ่มพูล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่ง กรรมการ

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

นายประสิทธิ  พาโฮม
นายประสิทธิ พาโฮม กรรมการ
นายประยุทธ มั่งมี
นายประยุทธ มั่งมี กรรมการ
นายเบญจรงค์ ภู่ทองวัฒนวงษ์
นายเบญจรงค์ ภู่ทองวัฒนวงษ์ กรรมการ
นายสถิตย์ บุญเสือ
นายสถิตย์ บุญเสือ กรรมการ
นายภานุมาศ ศรีภานุมาต
นายภานุมาศ ศรีภานุมาต กรรมการ
นายศุภชัย วงศ์เวคิน
นายศุภชัย วงศ์เวคิน กรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน