กรรมการรัฐวิสาหกิจ

นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายพีระพงศ์ คำชื่น
นายพีระพงศ์ คำชื่น รองผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล
นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์
นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายสมชาย คมพงษ์ปภา
นายสมชาย คมพงษ์ปภา ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายโยธิน เพิ่มพูล
นายโยธิน เพิ่มพูล ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์
นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายชิตชัย สุวิชาเชิดชู
นายชิตชัย สุวิชาเชิดชู ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ตำแหน่ง กรรมการ
นายกิตติภพ อรรถพร
นายกิตติภพ อรรถพร ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
ตำแหน่ง กรรมการ
นายสมพร ปานอ่อน
นายสมพร ปานอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

นายศุภชัย วงศ์เวคิน
นายศุภชัย วงศ์เวคิน กรรมการ
นายประหยัด ธรรมขันธ์
นายประหยัด ธรรมขันธ์ กรรมการ
นายสุเมธ ผ่อนผัน
นายสุเมธ ผ่อนผัน กรรมการ
นายพรศักดิ์ เตชะบูรณ์
นายพรศักดิ์ เตชะบูรณ์ กรรมการ
นายยุทธการ  ศรีรับขวา
นายยุทธการ ศรีรับขวา กรรมการ
นายเอกชัย ไม้เรียง
นายเอกชัย ไม้เรียง กรรมการ
นายสมบูรณ์  ทองหย่อน
นายสมบูรณ์ ทองหย่อน กรรมการ
นายภรัณยู  สังขรัตน์
นายภรัณยู สังขรัตน์ กรรมการ
นายวารินทร์  เอกรักษา
นายวารินทร์ เอกรักษา กรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน