นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นายวัชระ ฉัตรวิริยะ
นายวัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นางอมรา  กลับประทุม
นางอมรา กลับประทุม กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ
ตำแหน่ง กรรมการ
นายสุวิทย์ พูลศิลป์
นายสุวิทย์ พูลศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง เลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารเความเสี่ยง ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

" ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย "

กลับสู่ด้านบน