นายจำเริญ  โพธิยอด
นายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาวลดาวัลย์  คำภา
นางสาวลดาวัลย์ คำภา กรรมการ ธ.ก.ส.
ตำแหน่ง กรรมการ
นายโสรัต โสพรรณรัตน์
นายโสรัต โสพรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ตำแหน่ง เลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านคำสั่ง)

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ธ.ก.ส. (คลิกเพื่ออ่านกฎบัตร)

กลับสู่ด้านบน